Деловодна информация
00183
12-00-281 05/08/2020 (дд/мм/гггг)
не
00183-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Златоград 000614938
ул. Стефан Стамболов №1
Златоград BG424 4980 България
инж. Цветелина Бодурова +359 30712551
ObA-zlatograd@zlatograd.bg +359 30714023

Интернет адрес/и

www.zlatograd.bg

https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=206


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“
45233000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително ремонтни и монтажни работи с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
• доставка на необходимите материали и оборудване;
• строителни и монтажни работи;
• контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи;
• гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.
Предметът на настоящата обществена поръчка включва 2 обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
118274.90      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.(Златоград - Неделино)-Дуня” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

на територията на община Златоград

Обособената позиция включва изпълнение на:
Изкопи
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, за офрмяне на банкети
Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани -сиви
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 - вибропресовани
Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани
Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4-6 см
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка
Машинно полагане на неплътна асфалтова смес- 4см
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка
Машинно полагане на плътна асфалтова смес-4см
Превоз плътна и не плътна асфалтова смес
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА “Работна програма за изпълнение на строителството”    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Път Златоград - Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

на територията на община Златоград

Обособената позиция включва следните видове дейности:
Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6см
Превоз на фрезован материал до 20км
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и същестуваща асфалтова настилка
Машинно полагане на неплътна асфалтова смес
Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер
Машинно полагане на плътна асфалтова смес
Превоз плътна и не плътна асфалтова смес
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА “Работна програма за изпълнение на строителството”    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  975951 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
125    2   „Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.(Златоград - Неделино)-Дуня”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Одесосстрой“ ООД 103591328
ул. „Здравец“ №4
Аксаково BG331 9154 България
odesosstroy@gmail.com +359 52638540
+359 52638540
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
118333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

118274.90      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби - 10 дневен срок от: 1. по чл. 197, ал.1, т. 4 ЗОП- след изтичането на срока по чл.179 ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. Получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл.196, ал.5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва