Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/02/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   957231   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.01.2020 г.  30.01.2020 г. 
2   957233   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.01.2020 г.  30.01.2020 г. 
3   988724   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.07.2020 г.  24.07.2020 г. 
4   992558   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.08.2020 г.  27.08.2020 г. 
5   995060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.09.2020 г.  24.09.2020 г.