Деловодна информация
00627
12-00-38 30/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00627-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Смядово 000931657
пл. Княз Борис І №2
Смядово BG333 9820 България
Димитрина Маринова +359 53512130
obshtina_smiadovo@abv.bg +359 53512226

Интернет адрес/и

www.smyadovo.bg.

http://op.smyadovo.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.smyadovo.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“
39100000      
Доставки

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“;
Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
37224.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Гр. Смядово,ДГ "Маргаритка" и СУ "Св.св. Кирил и Методий"

В рамките на тази позиция се предвижда доставка на обзавеждане необходимо за ДГ "Маргаритка" и за работно място на кариерен консултант в СУ "Св.св. Кирил и Методий" в гр. Смядово.
Конкретни спецификации на предвиденото за доставка оборудване е публично достъпно на адрес: http://op.smyadovo.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17416.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“

Участниците в процедурата могат да подават оферти за една, повече от една произволно избрана позиция или всички обособени позиции.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура ще се извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Смядово - ДГ "Маргаритка" и СУ "Св.св. Кирил и Методий"

В рамките на тази позиция се предвижда доставка на обзавеждане необходимо за ДГ "Маргаритка" и за работно място на кариерен консултант в СУ "Св.св. Кирил и Методий" в гр. Смядово.
Конкретни спецификации на предвиденото за доставка оборудване е публично достъ.пно на адрес: http://op.smyadovo.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19807.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“

Участниците в процедурата могат да подават оферти за една, повече от една произволно избрана позиция или всички обособени позиции.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура ще се извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на оферта участникът декларира съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са сходни с предмета и обема на поръчката с посочване на описание на доставките, стойностите и обема, датите и получателите.
Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП за дейностите с предмет сходен тези на поръчката, с посочване на стойностите, обема, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 67 от ЗОП).
ЕЕДОП се представя за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите ЕЕДОП се представят общо.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да може да докаже, че отговаря на посоченият по-горе критерий за подбор с изпълнението на дейности с обем и с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката равни на броя на позициите, за които се отнася офертата.
Участникът определен за изпълнител следва да представи списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).


Възложителят предвижда участниците да докажат своите технически възможности за изпълнение предмета на договора в съответствие с изискването на чл. 63, ал. 1, т. 1, буква “б“ от ЗОП – участниците следва да са изпълнили минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейности с „предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката“ следва да се разбира, както следва:
Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“. Доставка на офис техника и/или компютри.
Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ Доставка и/или монтаж на мебели и/или оборудване и/или детско обзавеждане и/или оборудване.
Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от дата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
Под „обем“ следва да се разбира доставката на най–малкото на следните активи:
Обособена позиция 1: Извършена доставка на 5 бр. офис техника и/или компютри.
Обособена позиция 2: Извършена доставка на 5 бр. мебели и/или оборудване и/или детско обзавеждане и/или оборудване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора за обществена поръчка, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, преведена по сметка на община Смядово или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава стойността на гаранцията до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на последната доставка и въвеждането в експлоатация, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/02/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Смядово, находяща се в административната сграда на Община Смядово, на адрес: гр.Смядово, пл. „Княз Борис І”№2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 2. от документацията „Лично състояние към участниците“
2.Възложителят отстранява от участие в процедура:
2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП;
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП , има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2.2. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;
2.3. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предв. обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10 от ЗОП;
2.4. уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. уч-ци, които са свързани лица;
2.6. за когото е установено, че:
а) е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предост. изискваща се информация, свързана с удост. липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;
2.7. за когото е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.8. уч-к, подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
2.9. уч-к, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.
2.10. За когото е установено наличие на основ. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРKЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.11. За когото е установено наличие на основание по чл.69 от ЗПКОНПИ
Участниците декларират липсата на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, чл. 3, ал 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ в част ІІІ, раздели А, Б, В и Г на ЕЕДОП.
3. Когато уч-кът е обединение, което не е рег-но като самост. ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ за създаване на об-то, както и следната информация във връзка с конкр. общ.поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка.
4. Уч-те могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице осн-та за отстраняване от пр-та.
5. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от обед-то уч-к, а не от всяко от лицата, включ. в него. На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП, органите от които може да се получи необходимата информация е: МТСП – http://www.mlsp.government.bg/;АЗ – http://www.az.government.bg/;ИА „ГИТ” – http://www.gli.government.bg/;- НАП - www.nap.bg;МОСВ - www.moew.government.bg;НОЙ - www.nssi.bg;РИОСВ - www.riew.org;
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура ще се извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва