Версия за печат

00627-2020-0002

BG-Смядово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 56 от дата 30.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“; Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени документацията за участие - публично достъпна на адрес: http://op.smyadovo.bg/. Участниците в процедурата могат да подават оферти за една, повече от една произволно избрана позиция или всички обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка е финансирана с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“;

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 37224.14 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида процедура е на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на дейностите, предмет на поръчката. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Предмета на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции както следва:Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура ще се извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. На основание чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иванка Петрова Николова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Смядово