Версия за печат

00627-2020-0002

BG-Смядово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, ОБЩИНА СМЯДОВО, пл. Княз Борис І № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: dim.marinova@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1695.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 56 от 30.01.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00627-2020-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 20 от 26.06.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG333, ПАРКОЛЕНД ООД, бул. Велики Преслав № 5, вх. Б, ап. 8, България 9700, Шумен, Тел.: 087 8898221, E-mail: parkoland.office@gmail.com, Факс: 089 7552521

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка и монтаж на обзавеждане по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

29

ІII.7) Стойност, посочена в договора
17858 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17858 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО