Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0031
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на електроди и консумативи необходими за работата на стационарни и преносими апарати за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород, разделена на 6 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   943773   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.11.2019 г.  08.11.2019 г. 
2   943774   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.11.2019 г.  08.11.2019 г. 
3   995033   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2020 г.  24.09.2020 г.