Деловодна информация
00740
2280 24/09/2020 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III, №136
София BG411 1618 България
Весела Василева +359 29406432
v.vasileva@eea.government.bg +359 29406432

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електроди и консумативи за pH – метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори“,
31711140      
Доставки

Доставка на електроди и консумативи необходими за работата на стационарни и преносими апарати за измерване на pH, електропроводимост и разтворен кислород, разделена на 6 обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
113549.60      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на електроди, клетки и комплекти за поддържане на електроди, съвместими с уреди WTW или еквивалентно“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III, №136

„Доставка на електроди, клетки и комплекти за поддържане на електроди, съвместими с уреди WTW или еквивалентно”; Комбиниран рН електрод с гел електролит и вграден температурен датчик SenTix 41 съвместим с уреди WTW-196 и multi 340i или еквивалентно – 29 броя; Комбиниран рН електрод с течен електролит SenTix 61- съвместим с уреди WTW-рН 3000 WTW pMX 3000 или еквивалентно – 14 броя; ORP електроди с течен електролит SenTix ORP или еквивалентно – 7 броя; Кондуктометрична клетка с вграден температурен датчик Tetra Con 325, съвместима с уреди WTW cond 340i, multi 340i, Inolab 7310 или еквивалентно – 15 броя; Галваничен електрод за измерване на кислород SellOX 325 съвместим с уреди OXI 196, OXI 340i/ Multi 340i и InoLab 7310 или еквивалентно - 20 броя; Комплект за поддръжка и регенериране на галваничен електрод SellOX 325 за измерване на кислород -15 броя; ORP електрод с течен електролит Platin Elektrode Blue Line 31 RX, SCHOTT или еквивалентно – 1 брой;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на електроди, сонди, клетки и комплекти за поддържане на електроди съвместими с уреди Thermo Fisher Scientific Orion Star или еквивалентно 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда: бул. Цар Борис III, №136

Галванична сонда за измерване на разтворен кислород съвместима с апарат ORION Star A223, Thermo scientific или еквивалентно - 14 броя; Комплект за поддръжка и регенериране на галванична сонда за измерване на кислород – 14 броя; рН електрод съвместим с уред pH ORION STAR A221, Thermo scientific или еквивалентно – 16 броя; Четириелектродна кондуктометрична клетка съвместима с уред Orion Star A322, Thermo scientific или еквивалентно – 10 броя
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с уред Adrona AD 1410 или еквивалентно – 2 броя 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III, №136

рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …1000С
Куплунг: тип BNC
Течен електролит: 3 mol/l KCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Конична мембрана със съпротивление < 600 М? при 250С
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с апарат Agilent 3200 P или еквивалентно – 12 броя 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III, №136

рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …800С
Куплунг: тип BNC
Течен електролит : 3 mol/l KCl +АgCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Конична мембрана със съпротивление < 300 Мohm при 250С
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод съвместим с Tитратор Titrino plus 877 или еквивалентно – 2 броя 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III, №136

рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …800С
Куплунг: Metrohm plug-in head G
Течен електролит : c(KCl) = 3 mol/L
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на йон селективен електрод за F – ISE 27 B или еквивалентно – 1 брой. 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III, №136

Oбхват: от 0,02 ррм
Температурен диапазон: 0.....50 ?С
рН обхват: 5......8
електролит: КCl
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  943774 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3937    1,3,6   „Доставка на електроди и консумативи за pH – метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори по обособена поиция №№1,3,6
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/09/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛАБТЕХ ЕООД 115752045
гр. Пловдив, район Централен , ул. Иван Андонов №13
Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 879061018
https://labtech-bg.com/ +359 879061018
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
77690      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

77442      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3938    2   “Доставка на електроди, сонди, клетки и комплекти за поддържане на електроди съвместими с уреди Thermo Fisher Scientific Orion Star или еквивалентно“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/09/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АКВАХИМ АД 200984964
Район Искър Проф. Цветан Лазаров, №83
София BG411 1582 България
aquachim@aquachim.bg +02 8075000
https://www.aquachim.bg/bg/ +02 8075000
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
41900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

31502      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3939    4   „Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с апарат Agilent 3200 P или еквивалентно
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/09/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Т.Е.А.М ООД 040215128
район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №71-73, ет.6
София BG411 1606 България
team_cag@team-cag.com +359 29516883
https://www.team-cag.com/bg/ +359 29549212
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
4606      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4605.6      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10 - дневен срок, считано от настъпване на обстоятелствата съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/09/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва