Деловодна информация
00740
2826 08/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 031901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1618 България
Весела Василева, Мирослава Богданова +359 35929406432
v.vasileva@eea.government.bg +359 35929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електроди и консумативи за рН- метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори.“
31711140      
Доставки

Доставка на електроди и консумативи необходими за работата на стационарни и преносими апарати за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород, разделена на 6 обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на електроди, клетки и комплекти за поддържане на електроди, съвместими с уреди WTW или еквивалентно 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III №136

„Доставка на електроди, клетки и комплекти за поддържане на електроди, съвместими с уреди WTW или еквивалентно”
Комбиниран рН електрод с гел електролит и вграден температурен датчик SenTix 41 съвместим с уреди WTW-196 и multi 340i или еквивалентно – 29 броя
Електродът да е подходящ за измерване на рН в повърхностни, отпадъчни води и почвени екстракти;
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …800С
Температурен датчик: NTC
Куплунг: тип DIN
Референтен електролит : гел електролит
Минимална дълбочина на потапяне: 25 mm
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Кабелна дължина: мин 1 m
Материал на тялото: пластмаса
Комбиниран рН електрод с течен електролит SenTix 61- съвместим с уреди WTW-рН 3000 WTW pMX 3000 или еквивалентно – 14 броя
Електродът да е подходящ за измерване на рН в повърхностни, отпадъчни води и почвени екстракти;
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …1000С
Куплунг: тип DIN
Течен електролит: 3 mol/l KCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
ORP електроди с течен електролит SenTix ORP или еквивалентно – 7 броя
Температурен обхват: 0 ... 1000С
Референтен електролит: 3 mol/l KCL , без Ag
Сензор: платина
Форма на сензора: кръгъл, диаметър 4 mm
Диафрагма: керамична
Дължина на тялото: 120 мм
Диаметър на тялото: 12 мм
Свързващ кабел: мин 1 m
Диаметър на тялото: 12 mm
Кабелна дължина: 1 m
Материал на тялото: стъкло
Куплунг: тип DIN
Кондуктометрична клетка с вграден температурен датчик Tetra Con 325, съвместима с уреди WTW cond 340i, multi 340i, Inolab 7310 или еквивалентно – 15 броя
Четири електродна кондуктометрична клетка.
Вграден температурен датчик
Клетъчна константа: 0,475 cm-1
Обхват: 1µS/cm ... 2 S/cm
Температурен обхват: 0...100 0С;
Дължина на кабела: мин. 1,5 m;
Водоустойчив куплунг
Галваничен електрод за измерване на кислород SellOX 325 съвместим с уреди OXI 196, OXI 340i/ Multi 340i и InoLab 7310 или еквивалентно - 20 броя
Водоустойчив, галваничен кислороден електрод с вграден температурен датчик.
IMT температурна компенсация;
Мониторинг на утечка на мембраната
Фиксиран кабел с дължина: мин 1,5 m
Водоустойчив сензор: IP 68/2 bаr
Водоустойчив куплунг
Съд за съхранение и калибриране
Срок на експлоатация на мембраната: мин. 6(шест) месеца
Комплект за поддръжка и регенериране на галваничен електрод SellOX 325 за измерване на кислород -15 броя
Мембранни глави: 3 бр. в комплект
Електролитен разтвор
Почистващ/ регенериращ разтвор
Абразивно фолио/шкурка
ORP електрод с течен електролит Platin Elektrode Blue Line 31 RX, SCHOTT или еквивалентно – 1 брой
Температурен обхват: 5 ... 1000С
Референтен електролит: 3 mol/l KCL, Ag/ AgCl
Сензор: платина
Форма на сензора: кръгъл, диаметър 4 mm
Диафрагма: керамична
Дължина на тялото: 120 мм
Диаметър на тялото: 12 мм
Свързващ кабел: мин 1 m
Диаметър на тялото: 12 mm
Кабелна дължина: 1 m
Материал на тялото: стъкло
Куплунг: тип DIN
Комбиниран рН електрод с течен електролит Blue Line 24 pH, SCHOTT или еквивалентно – 3 броя
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …1000С
Куплунг: тип DIN
Течен електролит : 3 mol/l KCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
76190      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на електроди, сонди, клетки и комплекти за поддържане на електроди съвместими с уреди Thermo Fisher Scientific Orion Star или еквивалентно 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда София с адрес: бул. Цар Борис III №136

Доставка на електроди, сонди, клетки и комплекти за поддържане на електроди съвместими с уреди Thermo Fisher Scientific Orion Star или еквивалентно
Галванична сонда за измерване на разтворен кислород съвместима с апарат ORION Star A223, Thermo scientific или еквивалентно - 14 броя
Тип: Водоустойчив галваничен електрод
Връзки: 9-пинов MiniDIN конектор
Кабел с дължина (метричен): 1.5m
Макс. свръхналягане 6 bar2
Консумация на кислород 0.008?g / h (mg / L) -1 при 20 ° С
Време за реакция 90% от крайната стойност за 10 сек.
Видове сензори Dual термично разделени
Работа на температурата (метрична) От 0 ° до 50 ° С
Температурна (метрична) съхранение -5 до + 50 ° С
Комплект за поддръжка и регенериране на галванична сонда за измерване на кислород – 14 броя
Мембранни глави: 2 бр. в комплект
Електролитен разтвор
Почистващ/ регенериращ разтвор
Абразивно фолио/шкурка
рН електрод съвместим с уред pH ORION STAR A221, Thermo scientific или еквивалентно – 16 броя
Материал: Здраво епоксидно тяло
Кабел с дължина: 1 м
Типове конектори: водоустойчиви BNC и Mini-DIN
Тип: pH / ATC сонда
Четириелектродна кондуктометрична клетка съвместима с уред Orion Star A322, Thermo scientific или еквивалентно – 10 броя
Тип: 4-електродна клетка за проводимост с вграден температурен сензор за АТС, Mini-Din конектор
Типове конектори: 8-пинов Mini-DIN
Диаметър: 15mm
Кабел с дължина: 1.5m
Материал: Здраво епоксидно тяло
Мин. Потапяне: 35mm
Видове сензори: 4 електродни графитни клетки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с уред Adrona AD 1410 или еквивалентно 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с уред Adrona AD 1410 или еквивалентно – 2 броя
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …1000С
Куплунг: тип BNC
Течен електролит: 3 mol/l KCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Конична мембрана със съпротивление < 600 М? при 250С
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с апарат Agilent 3200 P или еквивалентно – 12 броя 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с апарат Agilent 3200 P или еквивалентно – 12 броя
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …800С
Куплунг: тип BNC
Течен електролит : 3 mol/l KCl +АgCl
Дължина на тялото на електрода: 120 mm
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Конична мембрана със съпротивление < 300 Мohm при 250С
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4606      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комбиниран рН електрод съвместим с Tитратор Titrino plus 877 или еквивалентно – 2 броя 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на комбиниран рН електрод съвместим с Tитратор Titrino plus 877 или еквивалентно – 2 броя
рН-обхват: 0 … 14
Температурен обхват: 0 …800С
Куплунг: Metrohm plug-in head G
Течен електролит : c(KCl) = 3 mol/L
Диаметър на тялото на електрода: 12 mm
Дължина на кабела: мин 1 m
Материал на тялото: стъкло
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
804      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на йон селективен електрод за F – ISE 27 B или еквивалентно – 1 брой. 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31711140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на йон селективен електрод за F – ISE 27 B или еквивалентно – 1 брой.
Oбхват: от 0,02 ррм
Температурен диапазон: 0.....50 ?С
рН обхват: 5......8
електролит: КCl
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояния на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета и обема на поръчката през последните три години, считано до датата на подаване на предложението. Под дейности с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета и обема на поръчката се разбира „доставка на електроди и консумативи за pH – метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори в обем сходен с броя за съответната обособена позиция“.
Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
Доказване на критерия за подбор "Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката": Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност, по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1б.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка.
По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
•парична сума;
•банкова гаранция;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Изпълнителна агенция по околна среда, етаж 2

Отварянето на цените е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва