Версия за печат

00740-2019-0031

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 64 от дата 08.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 031901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Весела Василева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: v.vasileva@eea.government.bg, Факс: 0359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/75.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електроди и консумативи за pH – метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на електроди и консумативи необходими за работата на стационарни и преносими апарати за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород, разделена на 6 обособени позиции Обособена позиция №1 „Доставка на електроди, клетки и комплекти за поддържане на електроди, съвместими с уреди WTW или еквивалентно“ •Комбиниран рН електрод с гел електролит и вграден температурен датчик SenTix 41 съвместим с уреди WTW-196 и multi 340i или еквивалентно- 29 броя •Комбиниран рН електрод с течен електролит SenTix 61- съвместим с уреди WTW-рН 3000 WTW pMX 3000 или еквивалентно - 14 броя •ORP електроди с течен електролит SenTix ORP или еквивалентно - 7 броя •Кондуктометрична клетка с вграден температурен датчик Tetra Con 325, съвместима с уреди WTW cond 340i, multi 340i, Inolab 7310 или еквивалентно - 15 броя •Галваничен електрод за измерване на кислород SellOX 325 съвместим с уреди OXI 196, OXI 340i/ Multi 340i и InoLab 7310 или еквивалентно – 20 броя •Комплект за поддръжка и регенериране на галваничен електрод за измерване на кислород SellOX 325 – 15 броя •ORP електрод с течен електролит Platin Elektrode Blue Line 31 RX, SCHOTT или еквивалентно- 1 брой •Комбиниран рН електрод с течен електролит Blue Line 24 pH, SCHOTT или еквивалентно- 3 броя Обособена позиция №2 „Доставка на електроди, сонди, клетки и комплекти за поддържане на електроди съвместими с уреди Thermo Fisher Scientific Orion Star или еквивалентно” •Галванична сонда за измерване на разтворен кислород съвместима с апарат ORION Star A223, Thermo scientific или еквивалентно – 14 броя •Комплект за поддръжка и регенериране на галванична сонда за измерване на кислород -14 броя •рН електрод съвместим с уред pH ORION STAR A221, Thermo scientific или еквивалентно- 16 броя •Четириелектродна кондуктометрична клетка съвместима с уред Orion Star A322, Thermo scientific или еквивалентно- 10 броя Обособена позиция №3 „Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с уред Adrona AD 1410 или еквивалентно- 2 броя“ Обособена позиция №4 „Доставка на комбиниран рН електрод с течен електролит съвместим с апарат Agilent 3200 P или еквивалентно-12 броя“ Обособена позиция №5 „Доставка на комбиниран рН електрод съвместим с Tитратор Titrino plus 877 или еквивалентно -2 броя “ Обособена позиция №6 “Доставка на йон селективен електрод за F – ISE 27 B или еквивалентно -1 брой“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10- дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор