Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0016
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на тази поръчка е получаване на данни от извършване на пълно обследване на пунктове за мониторинг на подземни води в подземни водни тела, които не са определени в риск или лошо състояние. Данните ще бъдат получени чрез пробонабиране на водни проби/извадки и извършване на лабораторни химични анализи по определен списък и схема. Пробонабирането следва да се извърши в рамките на 12 месеца. Ще бъдат направени 2 (две) пробонабирания и извършени съответните химични анализи по показатели, подробно разписани в техническата спецификация. Възложителят ще определи конкретните периоди за пробонабиране след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. Пробоотборните точки са извън действащите мониторингови програми и са по предложение от четирите Басейнови дирекции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925955   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
2   925957   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 г.  05.08.2019 г. 
3   1007376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.02.2021 г.  15.02.2021 г. 
4   1019642   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
5   1030617   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г.