Деловодна информация
00740
2030 02/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
02/08/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Диляна Врашкова, Красимир Аврамов, Весела Василева +359 29406432/+359 29406445
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми
90733700      
Услуги

Целта на тази поръчка е получаване на данни от извършване на пълно обследване на пунктове за мониторинг на подземни води в подземни водни тела, които не са определени в риск или лошо състояние. Данните ще бъдат получени чрез пробонабиране на водни проби/извадки и извършване на лабораторни химични анализи по определен списък и схема. Пробонабирането следва да се извърши в рамките на 12 месеца. Ще бъдат направени 2 (две) пробонабирания и извършени съответните химични анализи по показатели, подробно разписани в техническата спецификация.
Възложителят ще определи конкретните периоди за пробонабиране след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Пробоотборните точки са извън действащите мониторингови програми и са по предложение от четирите Басейнови дирекции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8700678.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90733700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите подробно разписани в Таблица 1. Броя на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.
Водните проби/извадки ще се пробонабират през периода април - октомври на календарната година, за да може да се обхванат два климатични сезона. Съответните компоненти за анализ, които формират дадена група, са подробно разписани в таблица 1.
Необходимо е за всяка проба поотделно да се изготвя протокол от пробонабиране, съдържащ информация за пункта, климатични условия на пробовземане, дата, количества от пробата; условия на транспорт, съхранение и консервиране (ако е приложимо) и др.
Изпълнителят следва да спазва изискванията, които са залегнали в БДС ISO 5667-11:2011, БДС EN ISO 5667-3:2012 и/или други или еквивалентни стандарти, съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката.
Възложителят си запазва правото да промени местоположението на до 3% от пунктовете.
Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подземни води, като пунктовете са разположени из цялата страна.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
8700678.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Доказване на посоченото изискване:
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно:
– годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
– справка за оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.
Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на Възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.


Участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.
За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се считат услуги по пробонабиране и химични анализи на компоненти от околната среда.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването по-горе се отнася общо за обединението.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участниците следва да разполагат с лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите.
За доказване на изискването участниците представят Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията по-горе се отнасят общо за обединението.


1. На основание чл. 64, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.
Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: услуга по физико-химични анализи (спектрофотометрия, йон-хроматография, класически методи на анализ и др.), спектрални методи за анализ на тежки метали (ААС, ICP-OES, ICP-MS и др.), радиологични измервания, хроматографски методи на анализ на органични замърсители (GC-FID, GC-MS, GC-MS-MS, HPLC, HPLC-MS, HPLC-MS-MS) в обекти от околната среда, като например води – повърхностни, подземни или др.
2. На основание чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
? Минимум 3 (трима) специалисти с не по-малко от 3 (три) години професионален опит в пробонабирането. Специалистите следва да притежават сертификати от успешно завършил курс на обучение по пробонабиране.
? Минимум 3 (трима) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г.или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да имат минимум 3 (три) години професионален опит в анализа на физико-химични показатели, и/или радиологични показатели и/или тежки метали и/или органични замърсители във води.
3. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП, участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите, която да отговаря на следните условия:
? да е акредитирана в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти за анализ на физико-химични показатели, радиологични показатели, тежки метали, органични замърсители във води;
? да е участвала в междулабораторни сравнителни изпитвания;
? да разполага със специализирана апаратура йон-хроматографи, газови и/или течни хроматографски системи, спектрални апарати и друга необходима аналитична техника, с които да се осигури изпълнението на минималните изисквания на Възложителя съгласно приложенията от техническите изисквания и капацитет за поемане на целия обем проби, посочен в техническата спецификация.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура - оригинал.
Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка, финансирането не е осигурено.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В методиката за оценка по показател "Качество на предложението за изпълнение на поръчката" ще се оценяват следните елементи:
- Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност.
- Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил.
- Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност, които са конкретни и относими към изпълнението на услугата.
- Предложени са ефективни мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, предложените начини за взаимодействие между експертите и предложените начини на взаимодействие с Възложителя осигуряват успешното и качествено изпълнение на дейностите.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва