Деловодна информация
00740
2442 30/08/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
30/08/2021 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Елена Янева +359 29406432
e.yaneva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://www.eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подз
90733100      
Услуги

II.2) Описание

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се о
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG


Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите подробно разписани в Таблица 1. Броя на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
13

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
на проект № BG16M1OP002-1.019-0001-C01 – „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, се сключи настоящото допълнително споразумение:
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2021/S 033-083057 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1007376 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
3981       „Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктовете извън мониторинговите програми.“

V.2) Възлагане на поръчката

20/01/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕКОПАРТНЬОРИ 2019 177361466
ул. Златен рог № 22 , офис 15
София BG411 1407 България
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД 131521671
ул. Златен рог № 22 , офис 15
София BG411 1407 България
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД 121128591
ул. Бесарабия 108
София BG411 1517 България
office@eurotest-control.bg +359 028400736
+359 028400736
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕЙ ЕЛ ЕС РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
ХАРФЕ 9/336, 190 000 ПРАГА 9
Прага CZ01 190000 Чешка република
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

8650000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10 - дневен срок съгл. чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

90733700      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG


Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите подробно разписани в Таблица 1. Броя на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
13

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

8650000      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕКОПАРТНЬОРИ 2019 177361466
ул. Златен рог 22, офис 15
София BG411 1407 България
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД 131521671
ул. Златен рог 22, офис 15
София BG411 1407 България
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВРПТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД 121128591
ул. Бесарабия 108
София BG411 1517 България
office@eurotest-control.bg +359 028400736
+359 028400736
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕЙ ЕЛ ЕС РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
ХАРФЕ 9/336, 190 000 ПРАГА 9
ПРАГА CZ01 190000 Чешка република
office@bul-pro.com +359 028400736
+359 028400736
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

В техническата спецификация, представляваща неразделна част от договор №3981/20.01.2021г., от общо 597 пункта, включени в нея, се заменят 65 пункта, посочени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото споразумение.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

В хода на изпълнение на първото пробовземане от договора Изпълнителят установявя невъзможност за вземане на проба в някои от пунктовете. В тази връзка, с писмо ИАОС е уведомено от ДЗЗД „Екопартньори 2019“, изпълнител на договор №3981/20.01.2021 г., че в рамките на първото пробовземане не са взети проби от 115 от общо 597 пункта, поради зазимен пункт, закрит пункт и неосигурен достъп. След изискан от ИАОС повторен обход на пунктовете, с писмо, изпълнителят е информирал ИАОС за невъзможност за вземане на проба в 65 пункта от общо 115 бр., цитирани по-горе, поради липса на изграден сондаж, затрупан или закрит сондаж, спряно съоръжение и др. В документацията за обществена поръчка е предвидена възможността Възложителят да промени местоположението на до 3% от пунктовете, което в числово изражение представлява 18 броя пунктове. Т.е. пунктовете, от които е налице невъзможност да бъдат взети проби надхвърля разрешените за замяна пунктове.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
8650000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
8650000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва