Версия за печат

00740-2019-0016

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Ралица Николова, България 1618, София, Тел.: 00359 029406432, E-mail: r.nikolova@eea.government.bg, Факс: 00359 029406432

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 33 от 02.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0016
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Целта на тази поръчка е получаване на данни от извършване на пълно обследване на пунктове за мониторинг на подземни води в подземни водни тела, които не са определени в риск или лошо състояние. Данните ще бъдат получени чрез пробонабиране на водни проби/извадки и извършване на лабораторни химични анализи по определен списък и схема. Пробонабирането следва да се извърши в рамките на 12 месеца. Ще бъдат направени 2 (две) пробонабирания и извършени съответните химични анализи по показатели, подробно разписани в техническата спецификация. Възложителят ще определи конкретните периоди за пробонабиране след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. Пробоотборните точки са извън действащите мониторингови програми и са по предложение от четирите Басейнови дирекции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3981 от 20.01.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД Екопартньори 2019, ул. Златен рог № 22, офис 15, България 1407, София, Тел.: 00359 028400736, E-mail: office@bul-pro.com, Факс: 00359 028400736

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Бул Про Консултинг ЕООД, ул. Златен рог № 22, офис 15, България 1407, София, Тел.: 00359 028400736, E-mail: office@bul-pro.com, Факс: 00359 028400736

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Евротест - Контрол ЕАД, ул. Бесарабия № 108, България 1407, София, Тел.: 00359 028400736, E-mail: office@eurotest-control.bg, Факс: 00359 28400736

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

CZ01, Ей Ел Ес Република Чехия ООД, Харфе 9/336, 190 000 Прага 9, Чешка република 190000, Прага, Тел.: 00359 028400736, E-mail: office@bul-pro.com, Факс: 00359 028400736

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

13

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8650000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: В техническата спецификация, представляваща неразделна част от договор №3981/20.01.2021г., от общо 597 пункта, включени в нея, се заменят 65 пункта, посочени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото споразумение; Преди промяната: В техническата спецификация, представляваща неразделна част от договор №3981/20.01.2021г., от общо 597 пункта, включени в нея, се заменят 65 пункта, посочени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото споразумение; След промяната: В техническата спецификация, представляваща неразделна част от договор №3981/20.01.2021г., от общо 597 пункта, включени в нея, се заменят 65 пункта, посочени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото споразумение; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т.1 и т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8650000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Атанасова Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор