Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/50
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейонизаторите са системи за чиста вода, които обезпечават нормалното протичане на лабораторните дейности като осигуряват вода с високо качество на чистота, отговарящо на изискванията посочени в международен стандарт „БДС EN ISO 3696:2002 – Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване.” Същите са основен елемент от процеса на изпитване на извадки от компоненти на околната среда и поради изключителната им важност и натовареност е необходимо да бъдат поддържани в техническа изправност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912406   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
2   912407   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
3   931918   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
4   1017724   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
5   1017726   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
6   1017794   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
7   1017795   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
8   1017818   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
9   1017819   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г.