Деловодна информация
00740
2261 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1613 България
Весела Василева, Мирослава Богданова, Маргарита Димитрова +359 29406432
v.vasileva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/50

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/50


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори) " по 6 обособени позиции
50000000      
Доставки

Дейонизаторите са системи за чиста вода, които обезпечават нормалното протичане на лабораторните дейности като осигуряват вода с високо качество на чистота, отговарящо на изискванията посочени в международен стандарт „БДС EN ISO 3696:2002 – Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване.” Същите са основен елемент от процеса на изпитване на извадки от компоненти на околната среда и поради изключителната им важност и натовареност е необходимо да бъдат поддържани в техническа изправност.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
159517.45      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Millipore Milli Q Direct 8 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413
BG341
BG331
BG321
BG423
BG314
BG421
BG424
BG344
BG422
BG411

РЛ Благоевград, РЛ Бургас, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Пазарджик, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, ИАОС - София

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи и сервизно техническо обслужване на 16 броя системи за чиста вода (дейонизатори) на Millipore, модел Milli Q Direct 8.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модели Purite Prestige и Purite Select HP 320 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG331
BG321
BG313
BG312
BG314
BG421
BG323
BG424
BG344
BG422
BG333

ИАОС - София, РЛ Благоевград, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, РЛ Шумен.

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на консумативи и сервизно техническо обслужване на 15 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модели Purite Prestige и Purite Select HP 320.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модели USF Elga – Option 30 и USF Elga – Option Q7 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413
BG341
BG331
BG321
BG313
BG312
BG423
BG314
BG421
BG323
BG424
BG344
BG422
BG333
BG411

ИАОС - София, РЛ Благоевград, РЛ Бургас, РЛ Варна,РЛ Велико Търново, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Пазарджик, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, РЛ Шумен.

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи, и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 16 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модели USF Elga – Option 30 и USF Elga – Option Q7.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Labconco 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ИАОС - София

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи, и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 2 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модел Labconco.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Heal Force 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на ИАОС

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на консумативи и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 1 брой от наличните системи за чиста вода (дейонизатор) модел Heal Force.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Adrona Crystal E B10 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на ИАОС

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на резервни части, и сервизно техническо обслужване на наличния 1 брой система за чиста вода (дейонизатор) модел Adrona Crystal E B10.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  912407 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3782    1   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Millipore Milli Q Direct 8"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД 200836780
бул. Ситняково 48, ет. 6
София BG411 1505 България
merck@merck.bg +359 24461111
https://www.merckgroup.com/en/worldwide/merck-in-bulgaria.html +359 244611114
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
54000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

53999.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3787    2   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Purite Prestige i Purite Select HP 320
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабтех ЕООД 115752045
ул. Иван Андонов 13
гр. Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 32268627
https://labtech-bg.com/ +359 32242410
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
33050      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

32978.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3783    3   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модели USF Elga – Option 3 и USF Elga – Option Q7
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АСМ2 ЕООД 121327440
бул. Черни връх 152
Софияв BG411 1407 България
office@acm2.com +359 28592103
www.acm2.com +359 29582818
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
36090.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

36089.95      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3785    4   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори) модел Labconco
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабтех ЕООД 115752045
ул. Иван Андонов 13
Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 32268627
https://labtech-bg.com +359 32242410
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
14220.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

14200.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3788    5   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори) модел Heal Force
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабтех ЕООД 115752045
ул. Иван Андонов 13
Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 032268627
https://labtech-bg.conm +359 32242410
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
11900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11850.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3786    6   Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Adrona Crystal E B10
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабтех ЕООД 115752045
ул. Иван Андонов 13
Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 32268627
https://labtech-bg.com +359 32242410
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10406.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

10400.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
София 1000, бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029807315
https://www.cpc.bg/General/Contacts.aspx +359 029807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва