Версия за печат

00740-2019-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 00359 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 17 от 20.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Дейонизаторите са системи за чиста вода, които обезпечават нормалното протичане на лабораторните дейности като осигуряват вода с високо качество на чистота, отговарящо на изискванията, посочени в международен стандарт БДС ISO 3696 :2002 - Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване. Същите са основен елемент от процеса на изпитване на извадки от компоненти на околната среда и поради изключителната им важност и натовареност е необходимо да бъдат поддържани в техническа изправност.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3783 от 13.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АСМ 2 ЕООД, бул. Черни връх 152, България 1407, София, Тел.: 00359 8592103, E-mail: aminkov@acm2.com, Факс: 00359 9582818

Интернет адрес/и:

URL: www.acm2.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервиз на системи за чиста вода (дейонизатори) по обособена позиция № 3 "Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел USF Elga Option 3 и USF Elga Option Q7" .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
36089.95 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36089.95 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор