Деловодна информация
00740
1275 20/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Весела Василева +359 29406432
v.vasileva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/50


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/50
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори)“ по 6 обособени позиниции
50000000      
Доставки

Дейонизаторите са системи за чиста вода, които обезпечават нормалното протичане на лабораторните дейности като осигуряват вода с високо качество на чистота, отговарящо на изискванията посочени в международен стандарт „БДС EN ISO 3696:2002 – Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване.” Същите са основен елемент от процеса на изпитване на извадки от компоненти на околната среда и поради изключителната им важност и натовареност е необходимо да бъдат поддържани в техническа изправност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
159666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Millipore Milli Q Direct 8 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413
BG341
BG331
BG321
BG423
BG314
BG421
BG424
BG344
BG422

РЛ Благоевград, РЛ Бугас, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Пазарджик, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи и сервизно техническо обслужване на 16 броя системи за чиста вода (дейонизатори) на Millipore, модел Milli Q Direct 8.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модели Purite Prestige и Purite Select HP 320 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG
BG413
BG331
BG321
BG313
BG312
BG314
BG421
BG323
BG424
BG344
BG422
BG333

РЛ Благоевград, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, РЛ Шумен, ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на консумативи и сервизно техническо обслужване на 15 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модели Purite Prestige и Purite Select HP 320.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33050.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модели USF Elga – Option 30 и USF Elga – Option Q7 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG
BG413
BG341
BG331
BG321
BG313
BG312
BG423
BG314
BG421
BG323
BG424
BG344
BG422
BG333

РЛ Благоевград, РЛ Бугас, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Пазарджик, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ Смолян, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково, РЛ Шумен, ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи, и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 16 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модели USF Elga – Option 30 и USF Elga – Option Q7.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36090.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Labconco 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка и монтаж на консумативи, и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 2 броя от наличните системи за чиста вода (дейонизатори) модел Labconco.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14220.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Heal Force 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на консумативи и резервни части, и сервизно техническо обслужване на 1 брой от наличните системи за чиста вода (дейонизатор) модел Heal Force.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори) модел Adrona Crystal E B10 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ИАОС - СОФИЯ

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по доставка на резервни части, и сервизно техническо обслужване на наличния 1 брой система за чиста вода (дейонизатор) модел Adrona Crystal E B10.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10406.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците, но участникът трябва да бъде вписан в търговския регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва през последните три години от датата на подаване на заявлението да е изпълнил дейности (доставки и услуги) с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
*сходни с предмета на поръчката са дейности за доставка и монтаж на консумативи и сервизно/абонаментно/ гаранционно /извънгаранционно обслужване на системи за чиста вода.
Изискването се доказва със списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват - сервиз на лабораторна и химическа апаратура.
Изискването се доказва с представяне на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай на авансово плащане се предвижда гаранция за пълния размер на авансово плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

сградата на ИАОС

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва