Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0049
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции. Предметът и обемът на обществената поръчка включват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – свързване към съществуващи ел. мрежи на 60 (шестдесет) броя бариери.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/11/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   755104   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.10.2016 г.  26.10.2016 г. 
2   755107   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.10.2016 г.  26.10.2016 г. 
3   757803   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         14.11.2016 г.  15.11.2016 г. 
4   797281   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.07.2017 г.  21.07.2017 г. 
5   1009719   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.03.2021 г.  19.03.2021 г.