Версия за печат

00334-2016-0049

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Ирена Илиева, България 1202, София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/customer-profile-from-01012018/!ut/p/z1/tVJNb8IwDP0tO3CM7DSFpseKfSBGYdNUoLlMoaSQjaalBFj__YKEJsEEaIflEMnOs_3ec0DAF.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-566/32-299385 от 26.10.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2016-0049
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции. Предметът и обемът на обществената поръчка включват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – свързване към съществуващи ел. мрежи на 60 (шестдесет) броя бариери.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-196314 от 14.07.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ФААК България ЕАД, ул. Цар Фердинанд № 3, България 7000, Русе, Тел.: 0895-415065, E-mail: svilen.kirov@hubparking.com, Факс: 0000-000000

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Дунав мост" и ГКПП "Силистра шосе"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

68

ІII.7) Стойност, посочена в договора
218100 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
218100 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В поле III.6) "Срок за изпълнение" е записано, че срокът за изпълнение в дни е 68 дни, за целите на валидиране на настоящото обявление. В чл. 2, ал. 1 от договора е записано, че срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е 2,25 месеца, а гаранционният срок е 24 месеца.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.03.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
VII.2)
Длъжност: началник на отдел Обществени поръчки и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-347/32-78558/09.03.2021 г.