Деловодна информация
00334Агенция "Митници"
32-299418 26/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00334-2016-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Антоанета Спасова +359 298594037
Antoaneta.Spasova@customs.bg +359 298594060

Интернет адрес/и

http://customs.bg

http://customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://customs.bg/bg/page/358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 298594528
Krasimira.Vasileva@customs.bg +359 298594066

Интернет адрес/и

http://customs.bg

http://customs.bg/bg/page/357

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП „Капитан Андреево”, ГКПП „Дунав мост“ и ГКПП „Силистра - шосе“
34928300      
Доставки

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции.
Предметът и обемът на обществената поръчка включват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – свързване към съществуващи ел. мрежи на 60 (шестдесет) броя бариери.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
218200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34928300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323
BG325
BG34

На ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Дунав мост" и ГКПП "Силистра-шосе",на входно-изходните трасета за леки,товарни автомобили и автобуси,на определените за целта места,съгласно схемите в т.7 от Техн.сп.

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции.
Предметът и обемът на обществената поръчка включват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – свързване към съществуващи ел. мрежи на 60 (шестдесет) броя бариери.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на бариерите (Sd)    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
218200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
27

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът, за който се възлага обществената поръчка е 27 (двадесет и седем) месеца от влизане на договора в сила, който срок включва: срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариерите - до 3 (три) месеца от подписване на договора; гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за доставка на същите.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на Участника и не предвижда представянето на документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на Участника и не предвижда представянето на документи.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към техническите и професионални възможности на Участника и не предвижда представянето на документи.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/11/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно митническо управление, гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 47, заседателна зала - етаж 10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На осн.чл.181, ал.2,Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, Участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е Участник в процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата и участници, за които са налице следните обстоятелства:
а) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура;
б) Участници - дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
в) Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки са задължени да идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент.
За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора. В случай на обективна невъзможност на Изпълнителя (която не се дължи на виновно, небрежно поведение на Изпълнителя, да достави и пусне в експлоатация бариерите в срок до 20.12.2016 г., Изпълнителя се задължава след съгласуване с Възложителя в същия срок да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане, в една от следните форми - банкова гаранция, паричен депозит или застраховка.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението Участник в процедурата да има определена форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Плащането на дължимите суми се извършва по посочена от Изпълнителя банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на приемо-предавателен протокол, придружен от оригинал на фактура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва