Версия за печат

00334-2016-0049

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-566 от дата 26.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Антоанета Спасова, България 1202, София, Тел.: 02 98594037, E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://customs.bg/bg/page/357.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП „Капитан Андреево”, ГКПП „Дунав мост“ и ГКПП „Силистра - шосе“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции. Предметът и обемът на обществената поръчка включват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – свързване към съществуващи ел. мрежи на 60 (шестдесет) броя бариери.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обособяването на обществената поръчка в обособени позиции не е целесъобразно, тъй като предметът на възлаганата обществена поръчка не съдържа в себе си предмет или дейност, която може да бъде отделена и възложена като самостоятелен предмет на обществена поръчка. Предметът на възлаганата обществена поръчка е свързан с доставка на един вид бариери, които да имат възможност да приемат и предават данни от и към външни информационни системи.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 218200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 70 000 лв. до съответния праг без начислен ДДС, Възложителят провежда процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 218 200 лв. без начислен ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице предвидените в чл. 182, ал. 1 от ЗОП основанията за провеждане на процедура на пряко договаряне, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи, Възложителят открива процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, при която, съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗОП, всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Димитрова Енчева

VIII.2) Длъжност

Началник на отдел "Обществени поръчки", Възложител, съгласно Заповед № ЗАМ-405/32-106102 от 15.04.2016 г.