Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0010
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, както следва: 1. Първа позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие. 2. Втора позиция: сграден фонд, полван от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие. 3. Трета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация. 4. Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, учебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод. 5. Пета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения. 6. Шеста позиция: сграден фонд, ползван от професионални гимназии в гр. София: 6.1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472818   Решение         29.02.2012 г.  01.03.2012 г. 
2   472819   Обявление за поръчка (ЕС)     29.02.2012 г.  01.03.2012 г. 
3   509727   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     19.11.2012 г.  20.11.2012 г. 
4   511459   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     30.11.2012 г.  30.11.2012 г. 
5   551486   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.07.2013 г.  22.07.2013 г. 
6   557031   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.08.2013 г.  26.08.2013 г. 
7   557641   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.08.2013 г.  29.08.2013 г. 
8   599677   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.04.2014 г.  16.04.2014 г. 
9   599679   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.04.2014 г.  16.04.2014 г. 
10   612909   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.06.2014 г.  30.06.2014 г. 
11   613591   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2014 г.  01.07.2014 г. 
12   632793   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.11.2014 г.  11.11.2014 г.