Версия за печат

00165-2012-0010

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: P01-17 от 24.02.2012 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции: 1. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „проф. Цветан Лазаров” град Плевен; 2. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” град Ботевград; 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” град Сопот; 4. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектротехника град Пазарджик; 5. Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади” град Габрово; 6. Ремонт на сграден фонд на професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров”.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от поддръжка на имоти - публична държавна собственост и увеличаване на ефективността от експлоатацията им.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защина на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.02.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Вълчев
Длъжност: главен секретар