Версия за печат

00165-2012-0010

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: дежурен по деловодство, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: дежурен по деловодство, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основно място на изпълнение: град Плевен град Ботевград град Сопот град Пазарджик град Габрово град София
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, както следва: 1. Първа позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие. 2. Втора позиция: сграден фонд, полван от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие. 3. Трета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация. 4. Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, учебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод. 5. Пета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения. 6. Шеста позиция: сграден фонд, ползван от професионални гимназии в гр. София: 6.1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, както следва: 1. Първа позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие. 2. Втора позиция: сграден фонд, полван от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие. 3. Трета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация. 4. Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, учебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод. 5. Пета позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения. 6. Шеста позиция: сграден фонд, ползван от професионални гимназии в гр. София: 6.1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. Детайлни количествени сметки са приложени в одобрената документация

Прогнозна стойност без ДДС
5905701.32 BGN
ІІ.2.2) Опции

В случай че поради наложено от обективни причини закъснение в старта на строителството с Акт обр. № 2 предложеният срок за изпълнение на СМР по обособената позиция от спечелилия участник не позволява завършване на възлаганите работи до края на описаните в Приложение Б времеви диапазони, то възложителят може да отложи изцяло или частично (за един или за всички обекти от една или всички обособен позиции) изпълнението на договорените СМР за същия времеви период през следващата година, като изпълнителят е длъжен да го реализира при условията, посочени в офертата му и да удължи валидността на гаранцията си за изпълнение с не по-малко от 12 месеца

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

12

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Начало

01.06.2012 г. 

Завършване

15.09.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева по първа обособена позиция, 8000 (осем хиляди) лева по втора обособена позиция, 8000 (осем хиляди) лева по трета обособена позиция, 13 000 (тринадесетхиляди) лева по четвърта обособена позиция, 4000 (четири хиляди) лева по пета обособена позиция и 12 000 (дванадесет хиляди) лева по шеста обособена позиция. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от цената на договора без ДДС, която се представя преди сключването му, в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 12 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на строително-монтажните работи, посочен в конкретния договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от държавния бюджет и Оперативна програма "Регионално развитие", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Плащане: по банков път, в български лева, при следните условия и ред, отразени в договора за обществена поръчка: 1. За изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на …………………… лв.(словом:…………………..) без ДДС и …………………лв.(словом:……………………..) с ДДС, съответстваща на ценовото предложение за изпълнение на СМР. 2. Плащанията по т. 1 се извършват както следва: 2.1 Авансово плащане в размер на ……. % от цената по чл. 1 (съответстващ на посоченото в техническото предложение на участника) – …………………….лв. (словом:…………………..) без ДДС и …………………лв.(словом:……………………..) с ДДС, платено в срок до 20 работни дни от сключване на договора и представяне на проформа фактура. 2.2 Междинни плащания, равняващи се на стойността на извършените от изпълнителя и приети от представители на възложителя, строителния надзор/инвеститорски контрол и изпълнителя с образец на Протокол за приемане на извършени строително-монтажни работи (бивш образец акт 19), до достигане на 90% (деветдесет процента) от цената на договора по т. 1. При всяко плащане от стойността на отчетените работи се приспада ….. % (процентът съответства на процента авансово плащане). Междинните плащания се заплащат в срок до 30 работни дни от приемане на отчетите за изпълнени СМР с образец на Протокол за приемане на извършени строително-монтажни работи (бивш образец акт 19) и представяне на оригинал на фактура. 2.3 Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на изпълнените и приети СМР и платените на основание т. 2.1 и 2.2 суми, която не може да надвишава 10 % от цената по т. 1, удостоверено в подписаната и приета Окончателна рекапитулация на обекта. Плащането се извършва в 30 дневен срок от приемане на изпълненото СМР, представяне на оригинал на фактура и получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, когато такова е приложимо.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Периодите, в които е възможно да се реализира поръчката, са специфични за всеки обект и всяка обособена позиция, тъй като произтичат от особеностите на учебния процес във всяко от училищата. Тези периоди са детайлно описани в документацията, като в т. II.3 от обявлението е посочен като период на завършване последния възможен момент за изпълнение на дейности по една от обособените позиции в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Необходими документи за участие в откритата процедура: 1. Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва своето наименование, наименованието на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и за коя обособена позиция се отнася. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1.1 плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. 1.2 плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 1.3 плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. 2. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” следва да съдържа: 2.1 копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му, а ако е физическо лице - копие от документ за самоличност; 2.2 документ за внесена гаранция за участие; 2.3 доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени в обявлението; 2.4 доказателства за техническите възможности и квалификация, посочени в обявлението; 2.5 декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП; 2.6 декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; 2.7 декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 2.8 документите, свързани с участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители; 2.9 административна справка по образец; 2.10 декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП; 2.11 копие от документ за закупена документация за участие в откритата процедура; 2.12 декларация за посещение на строителната площадка; 2.13 списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.14 оферта, попълнена съгласно образец № 1. 3. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да съдържа: 3.1техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2 от документацията; 3.2 обяснителна записка, съдържаща планирана технология, организация на работата на строителната площадка и линеен график, съобразени с плана за безопасност и здраве от проектната документация, които ще бъдат спазвани от определения за изпълнител участник в процедурата. 4 Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, следва да съдържа: 4.1 ценово предложение, попълнено съобразно приложения към документацията образец, придружено от остойностената количествена сметка, приложена към Техническите проекти по всяка от позициите. 4.2 компакт диск, със записан файл, съдържащ ценовото предложение и остойностената количествена сметка в редактируем вид. На основание чл. 49, ал. 3 от ЗОП участниците, установени в друга държава – член на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, в отговор на всяко съдържащо се в настоящото обявление изискване за прилагане на сертификат или документ за регистрация от административен орган.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците следва да представят: 1. Заверени от регистриран одитор счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад на одитора за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит. В случай че счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите не са заверени от регистриран одитор е неодходимо да се приложи писмено обяснение по силата на какво законово основание нямат такава заверка. 2. Справка за оборота от строително-монтажни и ремонтни работи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 3. Декларация за липса на необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици, лизингови дружества и подизпълнители, придружена от минимум 3 (три) бр. референции (препоръки) от подизпълнители и/или от лизингодатели и/или от постоянни (основни) доставчици на материали и механизация, издадени не по-рано от един месец преди подаване на офертата. 4. референции (препоръки) от банка/и обслужваща/и дейността на участника през предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) – мин. 1 (един) бр., в които е отбелязано от коя година участникът е клиент на банката и дали има необслужвани задължения към нея. За да отговори на посоченото изискване участникът следва да представи една или няколко банкови референции, от които да е видно, че няма необслужвани задължения към банки, обслужвали дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2011 г. Непредставяне на някой от посочените документи води до отстраняване на участника.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците в процедурата трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да са реализирали оборот от строително- ремонтни и монтажни работи, в минимален размер на: 1.1. кандидатстващите по първа обособена позиция – 3 900 000 /три милиона и деветстотин хиляди/ лева с ДДС. 1.2. кандидатстващите по втора обособена позиция – 3 000 000 /три милиона/ лева с ДДС. 1.3. кандидатстващите по трета обособена позиция – 3 000 000 /три милиона/ лева, с ДДС. 1.4. кандидатстващите по четвърта обособена позиция – 4 600 000 /четири милиона и шестстотин хиляди/ лева с ДДС. 1.5. кандидатстващите по пета обособена позиция – 1 600 000 /един милион и шестстотин хиляди/ лева с ДДС. 1.6. кандидатстващите по шеста обособена позиция – 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева с ДДС. 1.7. При липсата на доказателства за описания в точки 1.1-1.6 оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 1.8. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот от строително-ремонтни и монтажни работи за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) от всички лица в обединението. 2. Участниците в процедурата трябва към момента на подаване на офертата да нямат необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици, лизингови дружества и подизпълнители. 3. Участниците в процедурата трябва да нямат необслужвани задължения към обслужващата/ите ги банка/и през предходните три години (2009 г., 2010г. и 2011 г.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците следва да представят: 1. Автобиография и копие от дипломата за завършено висше образование на лицето, посочено от участника за отговорник за изпълнение на строежа, както и копие от договора, сключен между това лице и дружеството участник (трудов или граждански договор). 2. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за организацията и изпълнението на строително-ремонтните и монтажни работи по съответната обособена позиция. Към списъка следва да се приложат документи (автобиографии, копия от: трудови книжки, дипломи и сертификати за обучения) отразяващи професионалната квалификация и практическия опит на инженерно-техническия персонал и на лицето отговарящо за охрана на труда. 3. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за организацията и изпълнението на строително-ремонтните и монтажни работи по съответната обособена позиция. Към списъка следва да се приложат документи (автобиографии, копия от: трудови книжки, дипломи и сертификати за обучения) отразяващи професионалната квалификация и практическия опит на инженерно-техническия персонал и на лицето отговарящо за охрана на труда. 4. Копия от сертификатите за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 или еквивалентни. 5. Копие от действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие 200 000 лв. 6. Копие от действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите, посочени в списъка по т.3 и ангажирани с изпълнението на дейностите, включени в обособената позиция. 7. За преценка на наличието на посочените в т. 5 изисквания участникът следва да представи: 7.1 списък на договорите за строителство, изпълнявани през предходните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.), който следва да съдържа информация за вида и местоположението на строежите, стойността на договорите, процентното участие на участника в реализацията на строежа, както и данни за контакт с възложителя, проектанта на обекта и консултантите, изпълняващи функции на строителен надзор. 7.2 копия от поне два договора за строителство или ремонт на строежи от трета категория, буква „в”, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, изпълнявани през предходните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.). 7. референции (препоръки) от възложителите, които са страна по договорите, предоставени в съответствие с изискванията на т. 7.2., в които се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 8. справка за изпълняваните текущи обекти от участника. Справката следва да съдържа информацията, описана в документацията. В случай че участникът не изпълнява обекти към момента на провеждане на процедурата, той е достатъчно да посочи това обстоятелство в някой от документите в офертата, без да е необходимо да прилага документ, съответстващ на образеца по документацията. 9. декларация, че се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите на обекта. Непредставяне на някой от посочените документи води до отстраняване на участника.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Сред ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на конкретната обществена поръчка, трябва да бъде включен отговорник за изпълнение на строежа, който да бъде с образователна степен „бакалавър”, специалност ССС (ПГС), ТС, ВиК или аналогична, ако образователната степен е придобита в държава, където няма споменатите специалности; да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 (десет) години, да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни или обществени сгради) не по-малко от 8 (осем) години. 2. Участникът трябва да е въвел система за управление на качеството ISO 9001, за управление на околната среда ISO 14001, внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 или еквивалентни, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 3. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие минимум 200 000 (двеста хиляди) лв. 4. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите, ангажирани с изпълнението на дейностите, включени в обособената позиция. 5. Общо за предходните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.) участниците трябва да са изпълнили успешно поне два договора със сходен обхват и за изпълнението на тези договори да разполагат с положителни референции от възложителите. Под договори със сходен обхват по смисъла на настоящата процедура се имат предвид договори за строителство или ремонт на строежи от трета категория, буква „в”, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 6. Участникът трябва да се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите, предвиден за обособената позиция, за която кандидатства.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена по количествена сметка; тежест: 55
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5
Показател: срок за изпълнение; тежест: 25
Показател: гаранционен срок; тежест: 5
Показател: предложена технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2011/S 41 - 066521 от 01.03.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.03.2012 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София При поискване от заинтересовано лице, придружено с документ за закупена документация, възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, на посочен в искането адрес.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
30.03.2012 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.04.2012 г.  Час: 10:00
Място

сградата на Министерството на образованието, младежта и науката

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

VI.3) Допълнителна информация

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи: 1. документите по чл. 48, ал. 2, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 2. документ за гаранция за изпълнение. 3. удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, трета категория. Когато участникът е обединение това изискване следва да се спази от водещия участник в него.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по първа обособена позиция предвижда ремонт и обновяване на: 1. Учебен корпус: • Външна фасада – топлоизолация, частично изкърпване и цялостно боядисване; • Подмяна на дограма; • Вътрешен ремонт – цялостно боядисване; • Ремонт на санитарни възли, канализация, смяна на санитарен фаянс; • Подмяна на вратите на класните стаи; • Поставяне на паркет – ламинат; • Модернизация на електрообзавеждането; • Ремонт и модернизация на отоплителната инсталация; • Ремонт и модернизация на ВиК инсталация; • Изграждане на рампа за достъп на лица със специални образователни потребности. 2. Кухненски блок и столова: • Преградни стени; • Подова настилка с теракот; • Боядисване; • Ремонт и модернизация на вентилационната система; • Модернизация на електрообзавеждането; • Ремонт и модернизация на отоплителната инсталация; • Ремонт и модернизация на ВиК инсталацията. 3. Учебни работилници: • Хидроизолация на покрив; • Ремонт и модернизация на отоплителната инсталация; • Ремонт и модернизация на ел. инсталацията; • Ремонт и модернизация на ВиК инсталация; • Метални врати и дограма. 4. Физкултурен салон: • Хидроизолация на покрив; • Външна фасада – частично изкърпване и боядисване; • Частичен вътрешен ремонт; • Ремонт ВиК, отоплителна и ел. инсталация. 5.Общежитие: • Ремонт на покрив; • Външна фасада – частично изкърпване и боядисване; • Модернизация на електрообзавеждането; • Ремонт и модернизация на отоплителна инсталация. Изграждане на система за подгряване на битова гореща вода със слънчеви колектори за общежитието. Възможен ранен старт на всички СМР от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
1106299.42 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 01.06.2012 г. , Дата за завършване: 15.09.2012 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” в гр. Ботевград
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд, полван от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по втора обособена позиция предвижда ремонт и обновяване на Общежитие: •Преградни стени; • Изграждане на рампа и асансьор за хора с увреждания; • Подмяна на ВиК, отоплителна и ел. инсталации; • Вътрешна част – шпакловка, боядисване, настилка с ламиниран паркет; • Топлоизолация на фасади; • Изграждане на котелно помещение и газификация. Възможен старт – веднага след сключване на договор и приключване без ограничения в периода на изпълнение.

Прогнозна стойност, без ДДС
835195.41 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на Професионалната гимназия „Генерал Владимир Заимов” , гр. Сопот
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по трета обособена позиция предвижда ремонт и обновяване на: 1. Училищен корпус: • Подмяна на дограма; • Топлоизолация на фасади; • Топлоизолация и хидроизолация на плосък покрив; • Отоплителна инсталация. 2. Актова зала: • Подмяна на дограма; • Топлоизолация на фасади; • Топлоизолация и хидроизолация на плосък покрив; • Отоплителна инсталация. 3. Физкултурен салон: • Подмяна на дограма; • Топлоизолация на фасади; • Топлоизолация и хидроизолация на плосък покрив; • Отоплителна инсталация. 4. Общежитие: • Подмяна дограма южна фасада; • Отоплителна инсталация. 5. Столова и топла връзка: • Отоплителна инсталация. 6. Котелно и външно трасе на отоплителната инсталация: • Доставка и монтаж водогреен котел; • Автоматика котелно. Възможен ранен старт на СМР само за отоплителната инсталация от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г. Възможен ранен старт на всички останали СМР от 15.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
855844.22 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 01.06.2012 г. , Дата за завършване: 15.09.2012 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик
1) Кратко описание

Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, uчебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по четвърта обособена позиция предвижда ремонт и обновяване на: 1. Учебен корпус: • Топлоизолация на фасади; • Тоалетна за инвалиди; • Ремонт ВиК и ел. инсталация; • Вътрешна част – шпакловка, боядисване, настилки, подмяна врати; • Преустройство отоплителна инсталация от парна на водна. • Изграждане на шахта, доставка и монтаж на асансьор за лица с увреждания. 2. Физкултурен салон: • Топлоизолация на фасади; • Подмяна дограма; • Вътрешна част – шпакловка, боядисване, настилки; • Ремонт ел. инсталация; • Преустройство отоплителна инсталация от парна на водна. 3. Учебна работилница: • Ремонт ел. инсталация; • Преустройство отоплителна инсталация от парна на водна. 4. Котелно помещение и външен тръбопровод: • Преустройство отоплителна инсталация от парна на водна. • Газова инсталация. Възможен ранен старт на всички СМР от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
1305744.3 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 01.06.2012 г. , Дата за завършване: 15.09.2012 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд на сграден фонд, ползван от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по пета обособена позиция предвижда ремонт и обновяване на: 1. Корпус 1: • Вътрешен ремонт - изкърпване мазилка, шпакловка и боядисване, топлоизолация сутерен, ремонт окачен таван; • Подмяна на дограма. 2. Корпус 2: • Саниране; • Подмяна дограма. 3. Актова зала: • Подмяна настилка под; • Вътрешен ремонт – изкърпване мазилка, шпакловка и боядисване; • Ремонтни дейности по ел. инсталацията, подмяна осветителни тела. 4. Санитарни помещения: • Ремонтни дейности по подмяна тръби канал, изкърпване мазилка стени, облицовка, боядисване, подмяна санитарни блокове; • Ремонтни дейности по ел. инсталацията, подмяна осветителни тела. Възможен ранен старт на всички СМР от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
452558.68 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 01.06.2012 г. , Дата за завършване: 15.09.2012 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на сграден фонд на професионални гимназии в гр. София.
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд, ползван от следните професионални гимназии в гр. София: 1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Ремонтът на сграден фонд на професионални гимназии в гр. София, включва. 1. Ремонт на сграден фонд на Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” в гр. София. Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по частта от шеста обособена позиция, касаеща посочената гимназия, предвижда ремонт и обновяване на: Учебен корпус: •Топлоизолация фасади; • Подмяна водопроводна инсталация; • Изграждане учебна соларна термоинсталация; • Основен ремонт ел. инсталация; • Комплексно аварийно осветление; • Изграждане на учебна фотоволтаична инсталация с мощност 5 kW; • Вътрешен ремонт – бояджийски работи, подмяна врати, настилки, облицовки, сухо строителство. Възможен ранен старт на всички СМР за гимназията от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г. 2. Ремонт на сграден фонд на Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. София. Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по частта от шеста обособена позиция, касаеща посочената гимназия, предвижда ремонт и обновяване на: Учебен корпус: • Подмяна водопроводна и канализационна система; • Основен ремонт ел. инсталация; • Комплексно аварийно осветление; • Вътрешен ремонт – бояджийски работи, подмяна врати, настилки, облицовки, сухо строителство; • Частичен ремонт на покрив и отводняване. Възможен ранен старт на всички СМР за гимназията от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г. 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров” в гр. София. Обхвата на предстоящите за изпълнение СМР по частта от шеста обособена позиция, касаеща посочената гимназия, предвижда ремонт и обновяване на: Учебен корпус: •Топлоизолация фасади; •Основен ремонт ел. инсталация; •Вътрешен ремонт – бояджийски работи; •Изграждане на подходяща архитектурна среда за обучение на хора с увреждания. • Доставка и монтаж на един пътнически асансьор и изграждане на необходимата за използването му инфраструктура; • Доставка и монтаж на един платформен асансьор за хора с увреждания и изграждане на необходимата за използването му инфраструктура. Възможен ранен старт на всички СМР за гимназията от 01.06.2012 г. и краен срок на приключване до 15.09.2012 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
1350059.29 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 01.06.2012 г. , Дата за завършване: 15.09.2012 г.