Версия за печат

00165-2012-0010

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217684

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-17 от 24.02.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2012-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”,както следва: 1.Първа позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебния корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие. 2. Втора позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” в гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие. 3. Трета позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” в гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация. 4. Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, учебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод. 5. Пета позиция: сграден фонд, ползван от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения. 6. Шеста позиция: сграден фонд, ползван от професионални гимназии в гр. София: 6.1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-463 от 12.11.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Обединение "ЕУ Инженеринг" ДЗЗД ЕИК 176402337, ж.к. "Лозенец", ул. "Чавдар Мутафов" № 5А, РБългария 1700, София, Тел.: 02 9625620, Факс: 02 9628389

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шеста обособена позиция с обекти: Професионални гимназии в град София - Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. София, Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров” в гр. София.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

91

ІII.7) Стойност посочена в договора
1204706.61 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.06.2013 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 84
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1065294 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Срокът по договора е 91 дни и започва да тече от датата на подписване на Акт образец № 2 /за откриване на строителната площадка/. 2. Комисията за подписване на констативен акт образец № 15 е започнала работа на 15.05.2013 г. и е приключила на 15.06.2013 г. 3. Разрешение за ползване на обекта - издадено на 20.09.2013 г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката