Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2010-0019
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на строително-ремонтни дейности в две от училищата, кандидатствали в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен, в която следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в гимназията и - Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, в която следва да се извършат строително-монтажни работи, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/02/2011 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   421179   Решение         28.12.2010 г.  04.01.2011 г. 
2   421180   Обявление за поръчка (ЕС)         28.12.2010 г.  04.01.2011 г. 
3   438087   Обявление за възложена поръчка (ЕС)         10.05.2011 г.  13.05.2011 г. 
4   459078   Решение         30.11.2011 г.  05.12.2011 г. 
5   461046   Информация         14.12.2011 г.  20.12.2011 г.