Версия за печат

00165-2010-0019

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Бояна Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217662, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по две обособени позиции: 1. Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен; 2. Ремонт на учебната сграда на Професионална гимназия по електротехника – Варна.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основно място на изпълнение: гр. Сливен; гр. Варна
Код NUTS: BG3
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Извършване на строително-ремонтни дейности в две от училищата, кандидатствали в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен, в която следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в гимназията и - Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, в която следва да се извършат строително-монтажни работи, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45300000, 45000000, 45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Извършване на строително-ремонтни дейности в две от училищата, кандидатствали в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен, в която следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в гимназията и - Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, в която следва да се извършат строително-монтажни работи, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване. Детайлни количествени сметки са приложени в одобрената документация

Прогнозна стойност без ДДС
766557.64 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

29.06.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 (хиляда) лева по първа обособена позиция и 7000 (седем хиляди) лева по втора обособена позиция. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от цената на договора, която се представя преди сключване на конкретния договор, в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 12 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на строително-монтажните работи, посочен в конкретния договор. В случай че определеният за изпълнител участник е предложил в офертата си да му бъде предоставен аванс за изпълнение на поръчката, преди получаване на аванса е необходимо да представи гаранция за авансово плащане, покриваща стойността на аванса, в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от държавния бюджет и Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Плащане: по банков път, в български лева, по ред и при условия, регламентирани в документацията.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците трябва да отговарят на изискванията, поставени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и в утвърдената с решението на възложителя документация, което се доказва със следните документи: копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а ако не е пререгистриран в ТР – удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, не повече от 4 месеца преди датата на подаване на офертата. Ако кандидатът е обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му, а ако е физическо лице - копие от документ за самоличност; Документ за закупена документация; Документ за платена гаранция за участие; Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Други документи, посочени в документацията. Непредставянето на някой от изискваните документи води до отстраняване на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. заверен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 2. справка за оборота от строително-монтажни и ремонтни работи за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 3. декларация за липса на необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 4. референции (препоръки) от банка/и обслужваща/и строителната дейност на участника през последните 3 години – мин. 1 бр., в които е отбелязана липса на просрочени задължения.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Кандидатстващите по първа обособена позиция участници трябва за предходните три години (2007г., 2008 г. и 2009 г.) да са реализирали оборот от строително-монтажни и ремонтни работи, в минимален размер от 330 000 (триста и тридесет хиляди/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 2. Кандидатстващите по втора обособена позиция участници трябва за предходните три години (2007г., 2008 г. и 2009 г.) да са реализирали оборот от строително-монтажни и ремонтни работи, в минимален размер от 2 000 000 /два милиона/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 3. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот от строително-монтажни и ремонтни работи за предходните три години (2007г., 2008 г. и 2009 г.) от всички лица в обединението. 4. Участниците в процедурата трябва да нямат необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 5. Участниците в процедурата трябва да нямат просрочени задължения към обслужващата строителната им дейност банка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигуряваните служители на участника през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) – изисква се минимум 15 бр. служителя на трудов договор за всеки от месеците. 2. Автобиографии, копия от дипломи за завършено висше строително образование, копия от договорите за управление или трудовите договори на строителните инженери на ръководни позиции във фирмата. 3. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за организацията и изпълнението на строителството по съответната обособена позиция. Към списъкът следва да се приложат документи (автобиографии, копия от дипломи и сертификати) отразяващи професионалната квалификация и практическия опит на лицата, заемащи ръководните длъжности, на инженерно-технически персонал и на лицето отговарящо за охрана на труда. 4. Копия от сертификатите за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 5. Копие от действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие 200 000 лв. 6. Копие от действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите включени в обособената позиция. 7. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 3 години, който следва да съдържа информация за вида и местоположението на строителните обекти, стойността на договорите, процентното участие на фирмата в обекта, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта изпълняващ функции на строителния надзор. 8. референции (препоръки) от три различни предишни възложители за изпълнени строежи на стойност, надхвърляща минимумите по т. 13.1.6 и 13.1.7 от част II на докумнтацията през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.), в които е отразена положителна оценка по следните пет задължителни показателя: (1) постигнато качество на строителната продукция; (2) спазване на договорените срокове за изпълнение; (3) коректно остойностяване на възлаганите нови видове СМР; (4) организация на строителството; (5) навременно коригиране на дефекти в изпълненото строителство, проявени в гаранционните срокове. 9. справка за собственото и наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на работите – посочват се по вид, характеристики и съобразно видовете работи. 10. справка за изпълняваните текущи обекти от участника – представя се информация относно изпълняваните обекти към момента на провеждане на процедурата. Справката съдържа информация за вида и местоположението на строителните обекти, стойността на договорите, процентното участие на фирмата в обекта, процента на фактически изпълнените работи към момента на подготвяне на офертата, срок за завършване на строителството, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта изпълняващ функции на строителния надзор. Непредставяне на някой от описаните документи води до отстраняване на участника.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Всеки участник трябва да е разполагал за предходните три години (2007г., 2008 г. и 2009 г.) с екип от минимум 15 служителя на трудов договор за изпълнение на договори за строителство: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството (ръководни служители), включително за осигуряване на контрола на качеството, работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). 2. Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на конкретната обществена поръчка, със следните квалификация и професионален опит трябва да включва: 2.1. Минимум двама строителни инженери на ръководни позиции в дружеството участник. 2.2.Технически ръководител на обекта/ръководител на проекта, който да бъде с образователна степен „магистър”, специалност ПГС, ТС, ВиК или аналогична, ако образователната степен е придобита в държава, където няма споменатите специалности; да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни или обществени сгради) не по-малко от 8 години. 3. Участникът трябва да е въвел система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001, внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 4. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие минимум 200 000 лв. 5. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите включени в обособената позиция. 6. Общо за последните 3 години (2007, 2008 и 2009) участниците по първа обособена позиция трябва да са изпълнили поне 3 договора за строителство или ремонт на обществени сгради за различни от него инвеститори, всеки от които на стойност минимум 100 000 лв. и за изпълнението на тези договори да разполагат с положителни референции от възложителите. 7. Общо за последните 3 години (2007, 2008 и 2009) участниците по втора обособена позиция трябва да са изпълнили поне 3 договора за строителство или ремонт на обществени сгради за различни от него инвеститори, всеки от които на стойност минимум 500 000 лв. и за изпълнението на тези договори да разполагат с положителни референции от възложителите. 8. Участникът трябва да разполага със следното собственото и/или наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на работите: 8.1. по първа обособена позиция - подемник мачтов и електрожен комплект; 8.1. по втора обособена позиция - подемник мачтов, автокран 6.3-10 т., електрожен комплект и електропробивна машина. 9. Участникът следва да се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите предвиден за обособената позиция за която кандидатства.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена по количествена сметка; тежест: 50
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: гаранционен срок; тежест: 5
Показател: искан аванс за изпълнение.; тежест: 10
Показател: предложена технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2010/S 42 - 061242 от 02.03.2010 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.01.2011 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
02.02.2011 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.02.2011 г.  Час: 14:00
Място

сградата на Министерството на образованието, младежта и науката

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

VI.3) Допълнителна информация

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи: 1. документите по чл. 48, ал. 2, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 2. документ за гаранция за изпълнение. 3. удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, трета категория. Когато участникът е обединение това изискване следва да се спази от водещия участник в него.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.12.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-ремонтни дейности на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” гр. Сливен
1) Кратко описание

Извършване на ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” гр. Сливен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Извършване на ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” гр. Сливен в съответствие с детайлна количествена сметка, приложена в одобрената документация

Прогнозна стойност, без ДДС
108821.82 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 25.03.2011 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна
1) Кратко описание

Реализиране на строително-ремонтни дейности в сградата на Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45300000, 45310000, 45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Реализиране на строително-ремонтни дейности в сградата на Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване, в съответствие с детайлна количествена сметка, приложена в одобрената документация.

Прогнозна стойност, без ДДС
657735.82 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.06.2011 г.