Версия за печат

00165-2010-0019

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Дора Тодорова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по две обособени позиции: 1. Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен; 2. Ремонт на учебната сграда на Професионална гимназия по електротехника – Варна

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Сливен; гр. Варна
Код NUTS: BG3
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на строително-ремонтни дейности в две от училищата, кандидатствали в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен, в която следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в гимназията и - Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, в която следва да се извършат строително-монтажни работи, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45300000, 45000000, 45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
130326.32 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена по количествена сметка; тежест: 50
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: гаранционен срок; тежест: 5
Показател: искан аванс за изпълнение; тежест: 10
Показател: предложена технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 042 - 061242 от 02.03.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 253 - 389312 от 30.12.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: Д01-47 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.03.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Стреза и Капитол Груп” ДЗЗД ЕИК:131223059, ул. Клокотница № 29, ет.4, Република България 1202, София, Тел.: 02 9311792, Факс: 02 9311792

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 130326.32 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ