Версия за печат

00165-2010-0019

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-36 от 28.11.2011 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на ЗОП

Открита процедура

II.3) Обект на поръчката
Строителство
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

Поради изтичане срока на изпълнение на договор от 26.06.2009 г. между Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за изпълнение на проект в Професионалната гимназия по електротехника – гр. Варна, бенефициентът МОМН вече не разполага с европейското съфинансиране за изпълнение на проекта в размер на 756 976 лв., представляващо 85% от стойността на целия проект – 890 459,78 лв. Липсата на финансиране от оперативната програма за изпълнение на проекта в Професионалната гимназия по електротехника – гр. Варна, включващ и строителството, обект на поръчка по втора обособена позиция на проведената открита процедура, представлява съществена промяна в обстоятелствата, водеща до отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата. При липсата на европейско финансиране единственият вариант за изпълнение на втора обособена позиция на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа и осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.” е тя да бъде финансирана с бюджетни средства. Цената, предложена от определения с влязло в сила решение изпълнител, е на стойност 565 065,23 лв. с ДДС и значително превишава предвидените от страна на Министерството за съфинансиране на проекта 133 584 лв., представляващи 15% от общата му стойност. Дори да приемем, че целият, предвиден за съфинансиране на проекта, ресурс се използва за изпълнение на частта от него, свързана със строителство, той пак би покрил едва 25% от необходимите за обезпечаване на плащанията към определения изпълнител средства. Остатъкът от сумата – 431 481,23 лв. представлява сума, която не може да бъде отделена от средствата за капиталови разходи на Министерството на образованието, младежта и науката, в която са включени средства за разплащания по вече сключени договори и поемане на националното съфинансиране при изпълнение на проекти по оперативните програми. Всичко изложено налага извода, че възложителят не разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката, което налага да бъде прекратена обособена позиция 2 на цитираната обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по две обособени позиции: 1. Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен; 2. Ремонт на учебната сграда на Професионална гимназия по електротехника – Варна.

II.6) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

втора обособена позиция Ремонт на учебната сграда на Професионална гимназия по електротехника – Варна.


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
номер: 389312 от 30.12.2010 г. 
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: --

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: Р 01-58 от 28.12.2010 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.11.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Сергей Игнатов
Длъжност: министър