Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (784841)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 27.04.2017 г. 
Преписка: 00334-2017-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ“
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на мрежово оборудване“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на мрежово оборудване, което е разпределено в две обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване - Комутатори (Switches)“: За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени: 10 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 24 портов; 5 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 48 портов; 70 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 8 портов; 1 брой Мрежово оборудване – Оптичен комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, поне 10 портa. - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване – SFP модули за LAN комутатори (Switches)“: За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 100 броя Мрежово оборудване – SFP 1000Mbit/s LC LX Multimode 1310nm 62.5, 50 µm.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1