Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-114662 27/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/04/2017 (дд/мм/гггг)
00334-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Маноела Кръстанова +359 0298594476
manoela.krastanova@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.customs.bg/bg/page/358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
krasimira.vasileva@customs.bg +359 0298594066

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ“
32420000      
Доставки

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на мрежово оборудване“.
Предметът на обществената поръчка включва доставка на мрежово оборудване, което е разпределено в две обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване - Комутатори (Switches)“:
За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени:
10 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 24 портов;
5 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 48 портов;
70 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 8 портов;
1 брой Мрежово оборудване – Оптичен комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, поне 10 портa.
- Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване – SFP модули за LAN комутатори (Switches)“:
За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 100 броя Мрежово оборудване – SFP 1000Mbit/s LC LX Multimode 1310nm 62.5, 50 µm.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
38700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

„Доставка на мрежово оборудване - Комутатори (Switches)“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32420000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, Централно митническо управление, Агенция „Митници”

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени:
10 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 24 портов;
5 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 48 портов;
70 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 8 портов;
1 брой Мрежово оборудване – Оптичен комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, поне 10 портa.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
38

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, предложил срок за доставка на мрежовото оборудване, който е по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от влизане на договора в сила, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

II.2) Описание 1

„Доставка на мрежово оборудване – SFP модули за LAN комутатори (Switches)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32420000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, Централно митническо управление, Агенция „Митници”

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 100 броя Мрежово оборудване – SFP 1000Mbit/s LC LX Multimode 1310nm 62.5, 50 µm
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
38

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, предложил срок за доставка на мрежовото оборудване, който е по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от влизане на договора в сила, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка не изисква притежаването на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участниците не попълват информация в ЕЕДОП, а изпълнителят не представя документи за годност (правоспособност).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 62 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към технически способности на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „В: Техническите и професионални способности“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 64 от ЗОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Централно митническо управление, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10, зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на Участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от следните основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от такива лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физически и/или юридически лица.
За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция за изпълнение на договора изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.
Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Банковата гаранция следва да бъде оформена в два отделни документа, както следва:
- банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на договора, обезпечаваща своевременната доставка на изискваното оборудване.
- банкова гаранция в размер на 2 % от стойността на договора, обезпечаваща гаранционната поддръжка.
При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, същата следва да бъде предоставена в два отделни документа, както следва:
– застраховка в размер на 3 % от стойността на договора, обезпечаваща своевременната доставка на изискваното оборудване;
- застраховка в размер на 2 % от стойността на договора, обезпечаваща гаранционната поддръжка на доставеното оборудване.
Възложителят ще заплаща на Изпълнителя цената на доставеното и прието оборудване в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, придружен от оригинал на фактура, издадена от Изпълнителя за стойността на дължимото плащане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва