Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на мрежово оборудване“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на мрежово оборудване, което е разпределено в две обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване - Комутатори (Switches)“: За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени: 10 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 24 портов; 5 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 48 портов; 70 броя Мрежово оборудване - Комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, 8 портов; 1 брой Мрежово оборудване – Оптичен комутатори (Switches) LAN комутатор – Layer 2, поне 10 портa. - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване – SFP модули за LAN комутатори (Switches)“: За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 100 броя Мрежово оборудване – SFP 1000Mbit/s LC LX Multimode 1310nm 62.5, 50 µm.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784837   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.04.2017 г.  02.05.2017 г. 
2   784841   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2017 г.  02.05.2017 г. 
3   787441   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.05.2017 г.  18.05.2017 г. 
4   818744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
5   1007241   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2021 г.  10.02.2021 г. 
6   1007243   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2021 г.  10.02.2021 г.