Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (783491)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 18.04.2017 г. 
Преписка: 00334-2017-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ”
Описание: Предмет:„Доставка на канцеларски материали”.Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали в структурата на Агенция „Митници”.Видовете канцеларски материали са разпределени в две обособени позиции (ОП),както следва:ОП №1 „Доставка на папки,кламери счетоводни книги и кочани с квитанции”, която включва - папки,кламери,счетоводни книги и кочани с квитанции,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 1 от Раздел ІI.„Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.Тази ОП е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,в съответствие с разпоредбата на чл.80,ал.1 от ППЗОП.ОП №2 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”, която включва - канцеларски материали и офис принадлежности,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 2 от Раздел ІI. „Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.
Особености: [Запазена поръчка] 

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1