Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (778557)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 23.03.2017 г. 
Преписка: 00334-2017-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници”, работещи с видеодисплеи“
Описание: Предмет на възлагане включва изработване на очила за корекция на зрението /с диоптър/ на работниците и служителите,на които са предписани такива,след преглед от лекаря офталмолог,извършил профилактичен преглед на служителя през 2016 г. – 2017 г.,съгласно договор с Медицински център „Лора“ и след консултация със специалистите на Изпълнителя за постигане на оптимална корекция и комфорт.Очилата за корекция на зрението се изработват само със съгласието на правоимащото лице,подписана от него индивидуална поръчка и представена оригинална рецепта.Списъците на правоимащите лица по структурни звена в Агенция „Митници“ се предават на Изпълнителя от определеното с договора лице с придружително писмо след подписване на договора.При необходимост лицето,определено в договора може да прави изменение или да допълва предадените на Изпълнителя списъци, за което уведомява Изпълнителя.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1