Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-79870 23/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2017 (дд/мм/гггг)
00334-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Маноела Кръстанова +359 0298594476
manoela.krastanova@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.customs.bg/bg/page/358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
krasimira.vasileva@customs.bg +359 0298594066

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници”, работещи с видеодисплеи“
33734000      
Доставки

Предмет на възлагане включва изработване на очила за корекция на зрението /с диоптър/ на работниците и служителите,на които са предписани такива,след преглед от лекаря офталмолог,извършил профилактичен преглед на служителя през 2016 г. – 2017 г.,съгласно договор с Медицински център „Лора“ и след консултация със специалистите на Изпълнителя за постигане на оптимална корекция и комфорт.Очилата за корекция на зрението се изработват само със съгласието на правоимащото лице,подписана от него индивидуална поръчка и представена оригинална рецепта.Списъците на правоимащите лица по структурни звена в Агенция „Митници“ се предават на Изпълнителя от определеното с договора лице с придружително писмо след подписване на договора.При необходимост лицето,определено в договора може да прави изменение или да допълва предадените на Изпълнителя списъци, за което уведомява Изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
420000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33734000      
33731100      
33734100      
85121281      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG341
BG421
BG413
BG323
BG

гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Благоевград, гр. Русе, гр. Свищов и гр. Лом, както и други градове на територията на Република България, в които Изпълнителят разполага с оптики

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници”, работещи с видеодисплеи“ и включва изработване на очила за корекция на зрението /с диоптър/ на работниците и служителите, на които са предписани такива, след преглед от лекаря офталмолог, извършил профилактичен преглед на служителя през 2016 г. – 2017 г., съгласно договор с Медицински център „Лора“ и след консултация със специалистите на Изпълнителя за постигане на оптимална корекция и комфорт. Очилата за корекция на зрението се изработват само със съгласието на правоимащото лице, подписана от него индивидуална поръчка и представена оригинална рецепта.
Списъците на правоимащите лица по структурни звена в Агенция „Митници“ се предават на Изпълнителя от определеното с договора лице с придружително писмо след подписване на договора. При необходимост лицето, определено в договора може да прави изменение или да допълва предадените на Изпълнителя списъци, за което уведомява Изпълнителя.
Максималният брой служители, на които следва да бъдат изработени очила е 3000 броя, всеки участник следва да оферира по три чифта лещи и минимум по 25 броя рамки за тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, който Възложителят би могъл да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП, в случай, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури, процедурата ще бъде прекратена.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка не изисква притежаването на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участниците не попълват информация в ЕЕДОП, а изпълнителят не представя документи за годност (правоспособност).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 62 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към технически способности на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „В: Техническите и професионални способности“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 64 от ЗОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Централно митническо управление, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10, зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на Участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, който Възложителят би могъл да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП, в случай, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури, процедурата ще бъде прекратена. За надвишаващи финансовия ресурс ще се считат оферти, в които предлаганата цена за чифт лещи за който и да е от трите продукта надвишава стойността от 50 лева без ДДС и/или които съдържат цена за една или повече от изискваните 25 модела рамки за очила, надвишаваща сумата от 90 лева без ДДС.Срокът, за който се възлага обществената поръчка е до 36 месеца и включва следните междинни срокове:- за изработка на очилата на всички правоимащи служители – до 12 месеца от влизане в сила на договора;- за гаранционна поддръжка – 24 месеца, считано от датата на получаването на всяка индивидуална поръчка от правоимащото лице.Срокът за изпълнение на всяка индивидуална поръчка не трябва да надвишава 14 дни, считано от датата на подаването й. 1. Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от следните основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от такива лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физически и/или юридически лица.
3. Преди сключване на договора и за обезпечаване изпълнението на договора, определеният за Изпълнител представя гаранция в размер на 5 % от стойността на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението договора (ГОИД) се представя под формата на парична сума (ПС), банкова гаранция (БГ) или застраховка (З), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. ГОИД се оформя в 2 отделни документа, както следва: гаранция за своевременната изработка и доставка на очилата(ГСИДО) и гаранция за гаранционно поддържане (ГГП). ГСИДО е в размер на 3 % от стойността на договора, а ГГП е в размер на 2 % от стойността на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
4. В-лят заплаща на И-ля изработените очила в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол от оправомощените представители на страните, потвърждаващ приемане на изработката от правоимащите лица, служители на възложителя, без забележки, удостоверено с поименен списък на поръчките с данни за вложените лещи за очила, копия от индивидуалните поръчки, оригинална рецепта на служителите на Възложителя, с удостоверено върху нея с подпис на служителя приемане на изработените очила, издадена фактура за стойността на дължимото плащане. Издаването на фактури да става до два пъти на месец.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва