Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане включва изработване на очила за корекция на зрението /с диоптър/ на работниците и служителите,на които са предписани такива,след преглед от лекаря офталмолог,извършил профилактичен преглед на служителя през 2016 г. – 2017 г.,съгласно договор с Медицински център „Лора“ и след консултация със специалистите на Изпълнителя за постигане на оптимална корекция и комфорт.Очилата за корекция на зрението се изработват само със съгласието на правоимащото лице,подписана от него индивидуална поръчка и представена оригинална рецепта.Списъците на правоимащите лица по структурни звена в Агенция „Митници“ се предават на Изпълнителя от определеното с договора лице с придружително писмо след подписване на договора.При необходимост лицето,определено в договора може да прави изменение или да допълва предадените на Изпълнителя списъци, за което уведомява Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   778555   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.03.2017 г.  27.03.2017 г. 
2   778557   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2017 г.  27.03.2017 г. 
3   782707   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.04.2017 г.  13.04.2017 г. 
4   807728   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2017 г.  05.10.2017 г. 
5   994925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.09.2020 г.  23.09.2020 г.