Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (765098)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 30.12.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0057
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги”
Описание: Осигуряване пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове - POTS, ISDN BRI и ISDN PRI. Възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания в/към Група 3 и 4 от и към крайни потребители на всички мобилни и фиксирани мрежи. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1