Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-364967 30/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2016 (дд/мм/гггг)
00334-2016-0057 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
гр. София BG411 1202 България
Ирена Илиева +359 0298594019
irena.ilieva@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://customs.bg

http://customs.bg/bg/page/358


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://customs.bg/bg/page/358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
гр. София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
krasimira.vasileva@customs.bg +359 0298594066

Интернет адрес/и

http://customs.bg

http://customs.bg/bg/page/358

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги”
64211000      
Услуги

Осигуряване пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове - POTS, ISDN BRI и ISDN PRI.
Възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания в/към Група 3 и 4 от и към крайни потребители на всички мобилни и фиксирани мрежи.
Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
370000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64211000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

на територията на Република България

Осигуряване пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове - POTS, ISDN BRI и ISDN PRI.
Възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания в/към Група 3 и 4 от и към крайни потребители на всички мобилни и фиксирани мрежи.
Съвместимост между наличното оборудване на Възложителя (телефонни терминали, телефонните централи, телефонни апарати) и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, като разходите за това се включват само и единствено в предложената цена за месечна абонаментна такса. Осигуряване запазване на съществуващите географски номера, ползвани от Възложителя и запазване на ползваните до момента услуги, като географски номера и организация на DDI (автоматично входящо повикване), като се гарантира възможност за преносимост.При предоставянето на услугите не се допуска поставянето на допълнителни изисквания от Изпълнителя към Възложителя, за използване на префикси и кодове, различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и Наредба № 1/22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 91/24.11.2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения. Не се допуска повикванията да се презентират с номера, различни от географските номера на учрежденската централа, включително вътрешно учрежденската номерация. Да осъществява наблюдение и контрол най-малко на следните параметри за качество на обслужването:
• Брой повреди на абонатна линия;
• Повреди, отстранени до 24 часа;
• Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към телефонни справочни услуги;
• Време за установяване на връзка в рамките на страната;
• Средно време за установяване на връзка при международни повиквания.
Да осигури не по-малко от 3 000 безплатни минути и не повече от 44 640 безплатни минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 прав телефонен пост.
Да осигури не по-малко от 8 000 безплатни минути и не повече от 44 640 безплатни минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 ISDN PRI линия.
Да осигури не по-малко от 3 000 безплатни минути и не повече от 44 640 безплатни минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 ISDN BRI линия.
Да осигури не по-малко от 2 000 безплатни минути и не повече от 8 250 безплатни минути, за международни разговори към абонати в държави от ЕС общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI).
Да предоставя на Възложителя детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с оригинал на фактура.
Да предостави на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.
Първоначалното тарифиране на изходящите разговори да бъде не повече от 60 (шестдесет) секунди първоначален период и с точност до 1 (една) секунда след това.
Не се допуска таксуване (тарифиране) на входящи повиквания.
Възложитeлят си запазва правото да увеличава/намалява броя на абонатните линии като откриването на допълнително линии, респективно закриването на открити линии следва да бъде предоставено от Изпълнителя без допълнителна такса за не повече от 20 % от първоначалния брой линии.
Критериите по-долу
 
ДА Енергонезависимост на услугата ISDN PRI и POTS – Т1    20
Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори на 1 (един) прав телефонен пост. Минимално оценявани минути - 3000 Т2    15
Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN BRI линия. Минимално оценявани минути – 3000 Т3    15
Включени безплатни минути за селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори на 1 (една) ISDN PRI линия. Минимално оценявани минути - 8000 Т4    15
Включени безплатни минути за международни разговори към всички международни направления, общо за всички линии (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI). Минимално оценявани минути – 2000 Т5    15
Възможност за използване на предоставената услуга за предаване на факсимилни съобщения – Т6    20
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав телефонен пост - Ф1    15
Цена на минута за селищни разговори към всички национални фиксирани мрежи от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на безплатните минути - Ф2    3
Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след изчерпване на безплатните минути - Ф3    3
Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI линия - Ф4    25
Цена на минута за селищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на безплатните минути - Ф5    3
Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN BRI линия, след изчерпване на безплатните минути - Ф6    3
Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI линия - Ф7    30
Цена на минута за селищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след изчерпване на безплатните минути - Ф8    3
Цена на минута за междуселищни разговори към всички национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след изчерпване на безплатните минути - Ф9    3
Цена на минута за международни разговори към всички международни направления, общо за всички линии (POTS,ISDN BRI, ISDN PRI), след изчерпване на безплатните минути - Ф10    12
II.2.6) Прогнозна стойност
370000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
49

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо предложение за първоначално време за таксуване с повторение или принцип на таксуване със закръгление към първа започната част от лев или цял български лев, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата като неотговарящо на предварително обявените условия на Възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Документ, доказващ вписването на Участника в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която Участникът чуждестранно лице е установен. За български участници - Заверено копие на валидно към датата на подаване на офертата разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. За чуждестранен участник - Разрешение или друг документ, доказващ че Участникът притежава разрешение или членство в определена организация за изпълнение на услугата, съгласно законодателството на държавата членка, в която Участникът чуждестранно лице е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не предвижда представянето на документи.

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на Участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не предвижда представянето на документи.

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на Участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят е длъжен да:
- извърши пренос на ползваните от Възложителя номера, в случай на необходимост, в своята мрежа и да започне предоставянето на услугите;
- предоставя безплатни детайлизирани сметки, съгласно чл. 198, ал. 1 от Закона за електронните съобщения;
- уведомява своевременно Възложителя за всички влошавания на параметрите на предоставената услуга и пълни или частични прекъсвания;
- предоставя на Възложителя възможностите по чл. 134 от Закона за електроните съобщения и произтичащите от него изисквания;
- осигури максимално кратко време за реакция и ескалиране при възникване на проблем;
- ограничаване на изходящи повиквания по отделно по направления, както и възможност за ограничаване на изходящи повиквания към номера на услуги с добавена стойност за постове, избрани от Възложителя;
- ограничаване на входящи повиквания;
- осигури денонощна, включително и в празнични дни, сервизна поддръжка на услугата;
- определи лице, което да отговаря за изпълнение на договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, Агенция „Митници”

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец ноември 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Цената, която Възложителят (В-ят) може да осигури за месечна абонаментна такса е, както следва: за 1 прав телефонен пост – не повече от 19,00 лв. без ДДС, за 1 ISDN BRI линия –не повече от 21,00 лв. без ДДС; за 1 ISDN PRI линия –не повече от 140,00 лв. без ДДС.
Участникът (У-кът), предложил месечна абонаментна такса за 1 прав телефонен пост, за 1 ISDN BRI линия и/или за 1 ISDN PRI линия, която надвишава цената, която В-ят може да осигури за съответната услуга ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Освен в посочените случаи, В-лят ще отстрани от участие и поради наличието на някое от следните основания: 1. У-к, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 3. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението У-к в ОП да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за И-л е обединение от физически и/или юридически лица.
За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на ОП, определеният за И-л представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора (ГОИД) в размер на 5 % от прогнозната стойност на ОП. ГОИД се представя под формата на парична сума (ПС), банкова гаранция (БГ) или застраховка (З), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на И-ят. ГОИД, когато е ПС, се внася по сметка на В-я: банка: БНБ - ЦУ; IBAN BG 49 BNBG 9661 3300 1222 01; BIG код BNBG BGSD, преди сключване на договора за възлагане на ОП с У-ка, определен за И-л. При БГ, същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. В случай на предоставяне на БГ от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.
БГ се представя в оригинал и трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на В-я, да бъде безусловна и неотменима, да имат срок на валидност 30 дни след изтичане срока на действие на договора; да има стойност, обезпечаваща изпълнението на договора – 5 % от прогнозната стойност на ОП; да предвижда възможност за изплащане на части.
При гаранция под формата на З чрез покритие на отговорността на И-ят, същата следва да отговаря на следните условия: В-ят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по тази З. З не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на И-ят по друг договор. Текстът на З се съгласува с В-я. З следва да е със срок на валидност минимум 30 к. дни, след крайния срок на договора.
В-ят ежемесечно заплаща на -я цената на услугата, предоставена през предходния календарен месец (отчетен период). Плащанията се извършват от чрез Централно митническо управление в срок до 30 к. дни след представяне на месечен приемо-предавателен протокол, придружен от оригинал на фактура, посочваща броят, продължителността, видът и цените на проведените изходящи повиквания и предоставените и ползвани от В-я услуги по отделно за всеки телефонен пост за съответния отчетен период.
В-ят извършва дължимите по договора плащания в български лева по банков път по банкова сметка на Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва