Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918508)
Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Получен на: 25.06.2019 г. 
Преписка: 00210-2019-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации
Описание: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 2: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 3: „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.
Особености: [Рамково споразумение] 

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1