Деловодна информация
00210
РМФ-38 25/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
25/06/2019 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG411 1040 България
Росица Велкова-Желева - заместник-министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/196


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/196
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Г.С.Раковски № 102
София BG411 1040 България
Марта Пламенова, държавен експерт в дирекция ЦВОП +359 298592777
m.doumkova@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/196

ДА https://sevop.minfin.bg/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации
64112000      
Услуги

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г.
Поръчката включва следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“;
Обособена позиция 2: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“;
Обособена позиция 3: „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг;
б/ малки пакети до 2 кг;
в/ печатни произведения – до 5 кг.
2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.
3. Допълнителни услуги „препоръка”, „обявена стойност”.
4. Допълнителни услуги „известие за доставяне” (обратна разписка) , наложен платеж.
Минималните изисквания и видовете услуги са изброени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 в СЕВОП и в образеца на ценово предложение.
Списъкът с услуги по об.п.1 обхваща 152 вида пощенски услуги с общ индикативен обем 21000000 бр.
Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност. Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени следните видове вътрешни куриерски услуги:
1. Градски куриерски услуги „от врата до врата“ (за същото населено място):
а. Обикновени /икономични/ – доставяне в срок до 1 (един)работен ден.
б. Експресни – доставяне в същия работен ден, ако пратката е приета до 12 ч. или до 12 ч. на другия ден ако е приета след 12 ч.
2. Междуградски куриерски услуги от врата до врата (от/до различни населени места):
а. Обикновени /икономични/ – доставка до 2 (два) работни дни;
б. Експресни – доставка до 24 часа.
3.Допълнителна услуга „Обратна разписка“.
Списъкът с услуги по об.п.2 обхваща 40 вида вътрешни куриерски услуги с общ индикативен обем 500000 бр.
Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност. Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

Предоставяне на международни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрациии 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България и извън страната

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 3 са включени:
а)Международни куриерски услуги до държави в ЕС:
а.Обикновени /икономични/;
б.Експресни.
б)Международни куриерски услуги до европейски държави извън ЕС:
а.Обикновени /икономични/;
б.Експресни.
в)Международни куриерски услуги до държави извън Европа:
а.Обикновени /икономични/;
б.Експресни.
Допълнителна услуга „Обратна разписка“.
Минималните изисквания и видовете услуги са представени в Техническата спецификация и образеца на Ценово предложение за обособена позиция № 3 в СЕВОП. Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност.
Списъкът с услуги по об.п.3 обхваща 18 вида международни куриерски услуги с общ индикативен обем 10000 броя.
Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
850000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1.Участниците по Обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт“:
А. Следва да притежават издадена от Комисията за регулиране на съобщенията индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, или съответен валиден еквивалентен документ издаден от компетентен орган в държавата, в която участникът е установен, валидна към датата на подаване на офертата. Участниците следва да декларират, в т. 2 раздел А, "Годност" Част IV в ЕЕДОП че притежават и могат при поискване от възложителя да представят копие на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга, издадена от Комисията за регулиране на съобщения, или еквивалентен документ издаден от компетентен орган в държавата, където участникът е установен, валидна към момента на подаване на офертата. Б. Общи условия: Участниците следва да декларират, т. 2 раздел А, "Годност" Част IV на ЕЕДОП че имат одобрени от КРС Общи условия на договора с потребителите съгласно чл. 21 от ЗПУ или еквивалент, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата, в която е установен участникът.
1.2. Участниците по Обособена позиция 2 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги“ и участниците по Обособена позиция 3 „Предоставяне на международни куриерски услуги“ следва: А. Да са вписани в публичния регистър на КРС или еквивалент за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги.За доказване изпълнението на изискването участниците следва декларират, че при поискване от възложителя ще могат да представят доказателства, че са вписани в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ. При поискване от страна на възложителя участниците следва да могат да представят един от следните документи: копие на Удостоверение за вписване на участника в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията, илиЗаверена разпечатка от публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, съдържаща данни за участника, както следва:1. Търговското наименование на пощенския оператор;2. Седалището и адреса на управление;3. Номера на удостоверението; 4. Обхват на предоставяната услуга; Или Подадено писмено уведомление по чл.19 т.4 от ЗПУ;Или Заверено копие от съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата в която е установен участникът.Б. Общи условия : Участниците по об. п.2 и участниците по об. п.3 следва в т. 2 от Раздел „А“, "Годност", Част IV на ЕЕДОП да декларират, че имат одобрени от КРС Общи условия на договора с потребителите съгласно чл. 21 от ЗПУ или еквивалент, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата, в която е установен участникът.
Когато участникът е обединение, изискванията се отнасят за всеки от участниците в обединението съгласно чл.59 ал.6 от ЗОП.
Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията се отнася за всеки от подизпълнителите съгласно чл. 66 ал.2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В зависимост от обособената позиция възложителят поставя изискване за изпълнен оборот в сферата от обхвата на предмета на поръчката.

Обособена позиция 1:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 1,2 млн. (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.
Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: услуги по предоставяне на универсална пощенска услуга или услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението - участник а не за всяко от лицата, включени в него.
Обособена позиция 2:През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците по об.п.2 трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.
Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: изпълнени услуги по предоставяне на вътрешни куриерски услуги.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник, а не от всяко от лицата, включни в него.
Обособена позиция 3:През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците по об.п.3 трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.
Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: изпълнени услуги по предоставяне на вътрешни куриерски услуги.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник а не за всяко от лицата, включени в него.
За доказване на изискването участниците попълват електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците по обособена позиция 1 следва да имат развита мрежа от пощенски клонове/офиси в страната.

Участниците по об.п.1 следва да разполагат с развита пощенска мрежа, включваща пощенски клонове/офиси/ във всички населени места, посочени в Образец 6 към документацията за участие – Списък на адресите на възложителите, или да имат сключен/и договор/и за достъп до пощенската мрежа на оператор/и за ползване на негови офиси/пощенски клонове. За доказване изпълнението на изискването участниците следва да представят списък с клоновете/офисите на територията на страната, с които разполагат за изпълнение на поръчката, с посочени град, адрес и телефон за контакт (попълнен Образец 2) и/или да посочат договори с други оператори за ползване на пощенската им мрежа в приложимите случаи.
В ЕЕДОП по об.п.1 в Част IV, раздел В, точка 9 участникът декларира, че прилага своя списък по образец в СЕВОП.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник а не за всяко от лицата, включени в него.
За доказване на изискването участниците попълват електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).
Обособена позиция 2: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности по об.п.2.
Обособена позиция 3: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности по об.п.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/08/2019 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП

Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в настоящето обявление лице за контакт.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки” открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 3 /три/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. Когато участникът подава оферта за повече от една обособени позиции, той попълва и прилага отделен ЕЕДОП за всяка от тях.
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:
1. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
2. по чл. 55, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП;
3. по чл.107 от ЗОП;
4. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
5. по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
6. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;
7. участник, чиято обща стойност на ценовото предложение надвишава обявената прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Общата сума на офертата не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката по обособената позиция.
При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.
В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват услуги, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва