Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983631)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г. 
Преписка: 00176-2020-0005
Процедура: Пряко договаряне
Име: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС
Описание: Закупуване на лицензи за допълнителни работни места с пълна функционалност за работа със съществуващата ГИС – базирана информационна система, в това число инсталиране, конфигуриране и провеждане на обучение. Новозакупените се лицензи с право на ползване са за допълнителни работни места към внедрената във “Водоснабдяване и канализация” – Ямбол софтуерна платформа. В рамките на дейността няма предвидено изграждане и надграждане на софтуерни компоненти и софтуерната част на съществуващата информационна система, а се купуват лицензи на готов софтуер за допълнителни работни места. Закупуване на лицензи за допълнителни модули - сървърни компоненти, десктоп приложение и мобилни приложения към съществуващата ГИС-базирана информационна система за събиране на данни от терен и отчетност на експлоатационни събития от технически райони с адаптирани потребителски интерфейси и вградени правила за валидация в реално време, в това число инсталиране, конфигуриране и провеждане на въвеждащо обучение. Разработване на процедура за експорт на геопространствени данни за ВиК мрежите към “Единна информационна точка” към МТИТС с помощта на вградената в съществуващата ГИС базирана система функционалност - създаване на шаблони и методически правила за експорт, конверсия и подаване на данни към “Единна информационна точка”. Новозакупуващите се лицензи с право на ползване са за активиране на допълнителни модули към вече внедрената във “Водоснабдяване и канализация” – Ямбол софтуерна платформа. В рамките на дейността няма предвидено изграждане и надграждане на софтуерни компоненти и софтуерна част на съществуващата информационна система.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983440)
Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Получен на: 12.06.2020 г. 
Преписка: 01605-2020-0031
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: "Рециклиране на 7 /седем/ броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД", делима на седем обособени позиции.
Описание: Обществената поръчка включва извършване на: Рециклиране на 7 /седем/ броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД" и е делима на седем обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1 - рециклиране на вагон № 5152 6080 568-1 с прогнозна стойност в размер на 354 630,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 2 - рециклиране на вагон № 5152 6080 596-2 с прогнозна стойност в размер на 453 090,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 3 - рециклиране на вагон № 5152 6080 577-2 с прогнозна стойност в размер на 443 780,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 4 - рециклиране на вагон № 5152 6080 579-8 с прогнозна стойност в размер на 407 570,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 5 - рециклиране на вагон № 5152 6080 570-7 с прогнозна стойност в размер на 529 780,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 6 - рециклиране на вагон № 5152 6080 581-4 с прогнозна стойност в размер на 629 600,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 7 - рециклиране на вагон № 5152 6080 625-9 с прогнозна стойност в размер на 631 550,00 лв. без ДДС;
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983419)
Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Получен на: 12.06.2020 г. 
Преписка: 01224-2020-0038
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ” в Българската народна банка“
Описание: Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение за възлагане на абонаментно обслужване и функционално развитие, на програмен продукт „СОФИ-БНБ” за срок от четири години. В обществената поръчка са включени следните дейности: 1.1. Абонаментно обслужване на програмен продукт „СОФИ-БНБ“. Абонаментното обслужване се осъществява съгласно „Техническа спецификация за абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ“ в Българската народна банка“ („Техническа спецификация“) – Приложение № 1 и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта; 1.2. Проектирането, разработката и внедряването на изменения и допълнения към системата. Дейностите се осъществяват съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, „Описание на дейностите, включени в обществената поръчка в частта за функционално развитие“ т. 3.2. от Техническата спецификация и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта. Общият обем на дейностите по функционално развитие е в обем 3500 човекочаса на година, който обем е ориентировъчен. 1.3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1.1. Обхватът, естеството и начинът на осъществяване на отделните услуги, както и правата и задълженията на страните във връзка с осъществяване на всяка от услугите, ще бъдат определени в съответния/те договор/и, сключен/и въз основа на рамковото споразумение и съобразно офертата на избрания изпълнител относно всеки конкретен договор.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983052)
Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
Получен на: 12.06.2020 г. 
Преписка: 00233-2020-0041
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Осъществяване на авторски надзор на реализацията на техническият проект в железопътен участък Костенец- Септември
Описание: Обхватът на дейностите се базира на предоставяне на услуга за осъществяването на авторски надзор на обектите съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта/тите за изпълнение на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и съгласуване на екзекутивите, изготвени от строителя , във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ Авторският надзор по реализацията на проект „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ включва извършване на авторски надзор по всички части на проекта за модернизация на железопътен участък Костенец – Септември изготвен по Договор 4899/30.01.2015 с предмет „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за участък Ихтиман – Септември“ с изключение на частите по сигнализация и телекомуникации, чиито задължения за изпълнение на авторски надзор са на Строителя по модернизацията на жп участък Костенец- Септември. Пълният обхват, изискванията и параметрите на услугата предмет на настоящата поръчка са дадени в Приложение №1 към поканата за участие в процедурата - Техническа спецификация.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982668)
Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД
Получен на: 11.06.2020 г. 
Преписка: 05242-2020-0018
Процедура: Пряко договаряне
Име: Услуги по сервизно обслужване и поддръжка на система за управление на данни и събития в реално време PI
Описание: Предметът на поръчката включва сервизно обслужване и поддръжка на разработената от OSIsoft система за управление на данни и събития в реално време PI, инсталирана на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1, като отделните видове услуги са посочени в техническа спецификация № МЕ1-ALL-TRS-0601, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е с цел сключване на договор за три години.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982189)
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/
Получен на: 10.06.2020 г. 
Преписка: 01016-2020-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV/HIV 1 и HIV 2/, Хепатит Б, Хепатит С чрез NAT технология с наличната в центровете за трансфузионна хематология апаратура - 6 броя автоматизирани и интегрирани системи Procleix Panther
Описание: Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV/HIV 1 и HIV 2/, Хепатит Б, Хепатит С чрез NAT технология с наличната в центровете за трансфузионна хематология апаратура - 6 броя автоматизирани и интегрирани системи Procleix Panther. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отделно от изделията по ал.1, и до 2 броя вакутейнери (вакуум епруветки с обем 6-10 мл. и диаметър 15 мм) към всеки тест.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981896)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 10.06.2020 г. 
Преписка: 00398-2020-0011
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЕТАПИ И ФАЗИ, ДО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ И ГОТОВНОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР В УПИ I - ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, КВ. 387, М. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“
Описание: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЕТАПИ И ФАЗИ, ДО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ И ГОТОВНОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР В УПИ I - ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, КВ. 387, М. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981223)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 08.06.2020 г. 
Преписка: 00533-2020-0012
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Летище София" ЕАД
Описание: Поръчката включва закупуване (зареждане) и доставка на тримесечни неперсонализирани карти за Летище София ЕАД за всички линии на градски транспорт, с опция плюс 20% от прогнозното количество. Опцията се възлага по реда на чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП. Възложителят не се задължава да закупи цялото прогнозно количество абонаментни карти и може да възложи доставка и на по – малко от така обявеното прогнозно количество. Доставките ще са съобразно направени от Възложителя отделни заявки за срок от 1 (една) година (общо 4 тримесечия). Основното прогнозно количество е 2385 броя неперсонализирани абонаментни карти за всяко тримесечие.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (980206)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София
Получен на: 02.06.2020 г. 
Преписка: 00360-2020-0011
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Абонаментна поддръжка на циклотронен комплекс "BIOMARKER GENERATOR" НА ABT MOLECULAR IMAGING, INC. (ABT BG-17)
Описание: Настоящата поръчка е за пълна сервизна поддръжка на циклотронен комплекс "Biomarker Generator", включваща неограничен брой сервизни часове, профилактика, резервни части, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа, с изключение на повреди причинени от неправилна експлоатация на циклотронния комплекс, извън документацията на производителя и параметри, указани изрично като задължителни от фирмата производител и сервизиращата фирма-представител на производителя, а именно: 1. Петдневна работна седмица на две смени. 2. В съботните дни се планира и провежда профилактика на циклотронния комплекс, според изискванията на производителя. 3. При спиране на циклотронния комплекс, поради повреда или друга причина, или по избор на персоналът да работи шест дни в седмицата, допълнителните работни дни могат да се отработват в избрани съботи на месеца, когато не се налагат дейности по профилактика на циклотронния комплекс. Циклотронният комплекс следва да се експлоатира в следните параметри: 1. Максимален ток на мишената: 4,5 uА. 2. Мануално разтоварване на мишена (с 18F) след бомбардиране без радиохимия: не повече от 1 път в една календарна седмица. 3. Интегриран коефициент за първа доза до 303,0 при ток максимум до 4,5 uА. 4. Интегриран коефициент за следващи дневни дози 202,5 при ток 4,5 uА. 5. Производство на радиофармацевтици в малки количества на еднократни пациентски дози с активност 10-20 mCi при еднократно бомбардиране и радиохимичен синтез. 6. Циклотронът да произвежда при необходимост до 10 „валидни“ дози, като за валидна доза се смята доза с активност над 10 mCi, преминала успешно всички тестове за качествен контрол или такава, която е инжектирана на пациент независимо от нейната активност - но не повече от 4 бр. дози под 10 mCi/ден. 7. Всички допълнителни параметри, описани в предоставените документи: „ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ“ и Biomarker Generator „Спецификации на оборудването”. 8. Осигуряване на пълен достъп до циклотронната система и освобождаване на време и достъп до оборудването за извършване на задължителни действия по сервизна поддръжка и калибриране на системата. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца. Място на изпълнение на поръчката: УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Св. Г. Софийски” № 1, Клиника по нуклеарна медицина. Начин на плащане: Плащанията на цената за пълно сервизно обслужване на циклотронния комплекс ще се извършва от Възложителя на месечни вноски, с платежно нареждане по банкова сметка на участника, избран за изпълнител, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (978723)
Възложител: Община Попово
Получен на: 22.05.2020 г. 
Преписка: 00012-2020-0007
Процедура: Пряко договаряне
Име: Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община Попово по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, и депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг
Описание: Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община Попово по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, и депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 405
Страница 1 от 41 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница