Информация за преписката

Възложител: Община Велинград
Номер: 00156-2020-0019
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=153532&companyId=21202
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е цялостно изпълнение на предвидените СМР по техническа и биологична рекултивация на сметището Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне: ? Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището след рекултивацията му. ? Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда. ? Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на сметището.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983339   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983342   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   998433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.10.2020 г.  28.10.2020 г. 
4   1036048   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         07.07.2022 г.  07.07.2022 г.