Деловодна информация
00156
07-02/52 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00156-2020-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велинград 000351580
бул.Хан Аспарух №35
Велинград BG423 4600 България
Мария Николова - мл.експерт в отдел ИБКТ +359 35953140
obshtina@velingrad.bg +359 35954341

Интернет адрес/и

http://velingrad.bg/main/

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=153532&companyId=21202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=153532&companyId=21202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград
45112350      
Строителство

Целта на настоящата обществена поръчка е цялостно изпълнение на предвидените СМР по техническа и биологична рекултивация на сметището
Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне:
? Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището след рекултивацията му.
? Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда.
? Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на сметището.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2990537.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Република България, община Велинград, местността „Дълбоко дере“, ПИ с идентификатор 083157, разположено е на 2,7 км северно от гр. Велинград

Техническата рекултивация включва следните дейности:
? Прибутване на отпадъците към зона 4,5 и 7 на площадката;
? Преоткосиране на отпадъците в тялото на депото;
? Премахване на щетите нанесени на околните терени при СМР на обекта чрез почистване на отпадъци;
? Изкопи механизирани /прибутване/ и превози на отпадъци и освобождаване на заети терени от отпадъци, извън отредената площ за рекултивация;
? Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;
? Отводнителни канавки за повърхностни води около депото;
? Изпълнение на биологична рекултивация, затревяване;
? Изграждане на мониторингова система.
Биологичната рекултивация включва следните дейности:
- наторяване;
- поливане;
- затревяване;
- валиране;
- косене
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2990537.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
245

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-55/05.06.2020 г., по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и талон към него или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1 в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 2.1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. справка по години за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години.
2.2.Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да притежават валидна застраховка „професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 2.2, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на прогнозната стойност на поръчката.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира: оборот от извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци и/или изграждане на инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъци.
2.Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците да са изпълнили през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Участникът предоставя информацията в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване участниците представят при поискване съгл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката. Участникът предоставя информацията в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с посочване на конкретен обект.
3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство, както и система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежаваните от него Сертификати посочва: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
За доказване участниците представят при поискване съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.Участниците да са изпълнили през последните 5 год, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката - извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци и/или изграждане на инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
2. Екип в минимален състав от:
- Техн. рък. –висше образование с мин. ОКС „магистър“ или екв. когато е придобита в чужбина, с проф. квалификация „стр. инженер“, „инженер“ или „архитект“ или ср. образование с четиригодишен курс на обучение със спец. „строителен техник“ или екв. специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.
- Специалист за контрол на качеството - с валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - с валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. или екв.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката - Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ в случая следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци и/или изграждане на инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълненото строителство.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от експертния състав.
3.Уч. да имат с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. с обхват строителство и с-ма за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват: строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 10. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане. Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване (приспадане) на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Велинград находяща се на адрес: гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" №35, етаж 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП, както и основанията за отстранявен съгласно чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
– Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
– Интернет адрес: http://www.nap.bg/
2. Национален осигурителен институт:
– Информационен телефон на НОИ – тел. 0700 14 802;
– Интернет адрес: http://www.nssi.bg/
3. Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:
Агенция „Митници”:
– Информационен телефон на АМ - 0298594980;
– Интернет адрес: http: www.customs.bg
4. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
– Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;
– София 1000, ул. „У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331;
– Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
5. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
– София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
– Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Велинград.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва