Информация за преписката

Възложител: Община Средец
Номер: 00053-2020-0009
Адрес на профила на купувача: http://sredets.bg/publicOrders.php
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта:1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол 2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол 3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква 4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково 5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец Подробно описание на дейностите са разписани в техническата спецификация и документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982382   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982383   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   995679   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.09.2020 г.  30.09.2020 г. 
4   999253   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.11.2020 г.  06.11.2020 г.