Деловодна информация
00053
04-00-252 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00053-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Средец 000056878
пл.България №8
Средец BG341 8300 България
адв.Ирина Камбурова +359 55516996
info@sredets.bg +359 55517725

Интернет адрес/и

www.sredets.bg

http://sredets.bg/publicOrders.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sredets.bg/publicOrders.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2020год. ”
45233000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта:1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол
2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол
3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква
4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково
5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец
Подробно описание на дейностите са разписани в техническата спецификация и документацията за участие
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
283334      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на Община Средец

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта:
1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол
2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол
3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква
4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково
5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ: Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване, натоварване и транспорт на депо; Направа основа от несортиран трошен камък, вкл. уплътняване и доставка на материала, Фрезоване асфалтова настилка, Превоз фрезован материал до 10 км., Почистване на пътната основа, Доставка и полагане на свързващ битум/битумна емулсия, Доставка и полагане неплътен асфалтобетон, вкл. Уплътняване и транспорт, Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес с деб. До 4 см., вкл. уплътняване и транспорт на материала, Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес с деб. От 4 до 6 см., вкл. уплътняване и транспорт на материала, Машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес с деб. До 4 см., вкл. уплътняване и транспорт на материала, Машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес с деб. От 4 до 6 см. , вкл. уплътняване и транспорт на материала, Заливане на пукнатини и фуги в настилката с асфалтова паста, Изкоп земни почви - ръчно,с натоварване, Изкоп земни почви - машинно, на транспорт, Изкоп скални почви - машинно, на транспорт, Превоз почви - до 10 км,Направа насип земни почви, вкл.уплътняване, Направа насип скални почви, Машинно подравняване на банкети, извозване на излишните земни маси и всички свързани с това разходи
Критериите по-долу
 
ДА гаранционен срок    10
срок за изпълнение    20
Организация и професионална компетентност на персонала    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
283334      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3 (три) % от стойността му без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:- Банкова гаранция;- Парична сума, преведена по сметка на Община Средец:
IBAN: BG 53 BPBI 7937;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмет на настоящата поръчка - IІ-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т. 1)., като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен. Посочва се дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да има общ оборот, включително минимален оборот в сферата на предмета на поръчката не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди лева ) без ДДС за последните 3/три/ финансово приключили години.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т.1а).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, най-много за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.Участниците, следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ определени с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5).,, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.


Участникът следва да има общ оборот, включително минимален оборот в сферата на предмета на поръчката не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди лева ) без ДДС за последните 3/три/ финансово приключили години.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т.1а).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, най-много за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.Участниците, следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ определени с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5).,, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка"Професионална отговорност", когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 5 години участникът да има като изпълнител, включително като член на обединение – изпълнител (за частта от поръчката, която той е изпълнявал), изпълнен поне 1 (един) обект, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
2.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва;
Багер – 1 бр.;
Мини челен товарач – 1 бр.;
Асфалтополагач – 1 бр.;
Валяк бандажен – 2 бр.;
Валяк пневматичен – 1 бр.;
Автогудронатор – 1 бр.;
Самосвал – 3 бр.;
Машина за рязане на асфалт – 1 бр.;
Фреза за асфалт – 1 бр.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП, като се представи списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка.
3.Участникът трябва да притежава :
- Сертификат ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.
- Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент
- Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като се посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати;
4.Участникът да разполага със собствена и/или наета акредитирана лаборатория за контрол на качеството, или да има сключен предварителен договор за обслужване с акредитирана лаборатория за контрол на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора;
5.Участникът да притежава собствена или наета асфалтова база, или да е сключил договор за доставка на асфалтови смеси от друга асфалтова база за целия срок на изпълнение на договора;


1.През последните 5 години участникът да има като изпълнител, включително като член на обединение – изпълнител (за частта от поръчката, която той е изпълнявал), изпълнен поне 1 (един) обект, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1а).
2.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва;
Багер – 1 бр.;
Мини челен товарач – 1 бр.;
Асфалтополагач – 1 бр.;
Валяк бандажен – 2 бр.;
Валяк пневматичен – 1 бр.;
Автогудронатор – 1 бр.;
Самосвал – 3 бр.;
Машина за рязане на асфалт – 1 бр.;
Фреза за асфалт – 1 бр.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП, като се представи списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка.
3.Участникът трябва да притежава :
- Сертификат ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.
- Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент
- Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като се посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 и система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, еднакъв или сходен на предмета на поръчката.
4.Участникът да разполага със собствена и/или наета акредитирана лаборатория за контрол на качеството, или да има сключен предварителен договор за обслужване с акредитирана лаборатория за контрол на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора;
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП;
5.Участникът да притежава собствена или наета асфалтова база, или да е сключил договор за доставка на асфалтови смеси от друга асфалтова база за целия срок на изпълнение на договора
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 180

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

град Средец, пл.България №8, сградата на Община Средец, зала 202

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване на участниците:
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 5, 6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5 от ЗОП;
2.2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
2.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. участници, които са свързани лица;
2.6. за когото е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен
3. Участниците предоставят информацията за съответствието с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП част ІV "Критерии за подбор"
4.Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3 (три) % от стойността му без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
- Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
- Парична сума, преведена по сметка на Община Средец:
Община Средец:
IBAN: BG 53 BPBI 79373347649603
BIC: BPBIBGSF
при банка: „Юробанк и Еф Джи България” АД
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Средец и със срок на валидност – 30 дни след изтичане срока на гаранционно поддържане.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.
Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
Тъй като предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, за срок не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, то 1 (един) % от 3 (трите) % гаранция за изпълнение на договора е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане в рамките на гаранционния срок,предложен от участника.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно посочените в ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва