Версия за печат

00053-2020-0009

BG-Средец:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056878

BG341, Община Средец, пл.България №8, За: Ирина Камбурова, България 8300, Средец, Тел.: 05551 6996, E-mail: info@sredets.bg, Факс: 05551 7725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sredets.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sredets.bg/publicOrders.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 333 от 11.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00053-2020-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта: 1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол 2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол 3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква 4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково 5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ZOP 6/2020 от 01.09.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС ЕООД, ул.Рилска №58, България 8000, Бургас, Тел.: 0885 550894, E-mail: psb@abv.bg, Факс: 0885 550894

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2020год. ”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
283334 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
282825.25 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Иван Петков Жабов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Средец