Информация за преписката

Възложител: Община Шумен
Номер: 00138-2020-0013
Адрес на профила на купувача: https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=V%2fMJ3Y8pxxQ%3d
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), свързани с отстраняване на повреди по пътното платно, пешеходните алеи, тротоарите и банкетите на улиците и пътищата на територията на Община Шумен. Дейностите по зимно поддържане, предмет на настоящата обществена поръчка, са услугите по снегопочистване; опесъчаване и лугиране по улици, тротоари и територии за обществено ползване в град Шумен, 142,524 км. общинска пътна мрежа, улиците в селата на територията на Община Шумен Подробното описание на дейностите, включени в обхвата на настоящата процедура се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982176   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982185   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1003689   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2021 г.  07.01.2021 г. 
4   1036761   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.08.2022 г.  05.08.2022 г.