Информация за преписката

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Номер: 00610-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящото възлагане е Обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява Дейност 1: „Изграждане на механизъм за наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981732   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981734   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2020 г.  12.11.2020 г. 
4   1022473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.10.2021 г.  21.10.2021 г.