Версия за печат

00610-2020-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 206 от дата 04.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG411, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6, За: Златка Асенова, България 1000, София, Тел.: 02 9492722, E-mail: zasenova@crc.bg, Факс: 02 9870695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет". Предметът на поръчката е свързан с изпълнението на дейност 1 по проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ съгласно сключен от КРС Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 по Оперативна програма "Добро управление".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата процедура е с наименование: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“ и е част от проект № BG05SFOP001-1.010-0001 на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 по Оперативна програма "Добро управление".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвиждането на обособени позиции в настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“ би създало рискове за възложителя и неоснователно забавяне изпълнението на проекта, финансиран по ОПДУ. Провеждането на обществена поръчка чрез открита процедура без обособени позиции няма да доведе до ограничаване на конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 162500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 728000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка е с предмет "Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет", съгласно проект № BG05SFOP001-1.010-0001 на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 по Оперативна програма "Добро управление". Настоящата обществена е част (Обособена позиция 1) от обществена поръчка, включваща следните обособени позиции: 1. Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет - прогнозна стойност 162 500,00 без ДДС; 2. Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление - прогнозна стойност 233 333,00 лв. без ДДС; 3. Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги - прогнозна стойност 291 667,00 лв. без ДДС; 4. Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Р България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг - прогнозна стойност 40 500,00 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП Обособени позиции 1, 2 и 3 се възлагат самостоятелно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – чрез обявяване на три открити процедури. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция 4 се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато обществената поръчка има прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 000 лева без включен ДДС за доставки и услуги, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 1 на ЗОП процедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка се възлага по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно, прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Обжалването е съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Цветков Димитров

VIII.2) Длъжност

Председател на КРС