Деловодна информация
00610
 
да
да
09/06/2020 (дд/мм/гггг)
00610-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комисия за регулиране на съобщенията 121747864
ул. Ген. В. Гурко 6
София BG411 1000 България
Златка Асенова +359 29492722
zasenova@crc.bg +359 29870695

Интернет адрес/и

www.crc.bg

https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет
72262000      
Услуги

Предметът на настоящото възлагане е Обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява Дейност 1: „Изграждане на механизъм за наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
162500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72262000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България, гр. София бул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

Предметът на възлагане е Обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява Дейност 1: „Изграждане на механизъм за наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС.
Механизмът включва публичен портал, достъпен чрез поддомейн към портала на КРС, платформа за онлайн измерване и база данни за резултатите от измерванията. Механизмът ще се използва от КРС за контролни и регулаторни цели, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2120 – за наблюдение на качеството на УДИ, предоставяни чрез фиксирани и мобилни мрежи, и на прилаганите от доставчиците на УДИ мерки за управление на трафика. В изпълнение на регламента КРС включва информацията за постигнатото качество на УДИ по отделни параметри в доклад, който публикува ежегодно, и я предоставя на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC).
Ще бъде реализирана интеграция на разработената информационна система със средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) и ще бъдат реализирани функционалности за извършване на справки от базата данни чрез разработка на адаптер за RegiX, включително възможност за реализиране на вътрешна ЕАУ за нуждите от информация на други администрации.
Параметрите, които следва да се измерват чрез платформата за онлайн измерванe, са два вида: за качество на УДИ и за наблюдение на управлението на трафика.
За да отговарят на изискванията на регламента, резултатите от измерванията трябва да отговарят на следните общи изисквания: точност, съпоставимост, надежност, отвореност, бъдеща устойчивост.
Публичната електронна услуга ще трябва да се заявява от Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)
Етапите на изпълнение на настоящата поръчка са:
Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“
Етап 2 „Изготвяне на системен проект и прототип“
Етап 3 „Разработване на софтуерното решение
Етап 4 “Тестване”
Етап 5 „Внедряване“
Етап 6 „Изготвяне на експлоатационна документация и ръководства за потребителите“
Етап 7 “Обучение”
Етап 8 „Гаранционна поддръжка“.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
162500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, по ОПДУ.

Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 12 месеца от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 31.12.2021 г. Срокът за гаранционната поддръжка е миниум 36 (тридесет и шест) месеца.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали за последните три приключили финансови години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на база годишните обороти.

Възложителят поставя следните изисквания(изисквано минимално ниво): Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) минимален общ оборот в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката на стойност, ,равна на прогнозната стойност на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят поставя следните изисквания:
1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертите за участие в процеурата; При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставеното изискване като попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В: “Технически и професионални способности“. За идентичен предмет ще се счита изпълнението на електронна услуга и/или участие в дейност по проектиране и/или разработване и внедряване на регистър и/ или приложен софтуер или клиентски софтуер .
Под предмет, сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще разбира: услуги, включващи анализ и/или проектиране и/или разработване и внедряване на информационни системи, извършване на системна интеграция и поддръжка
2.Изисквания към екипа: Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставеното изискване като попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В: “Технически и професионални способности“., част „Образователна и професионална квалификация”.
Забележки (когато е приложимо): * Когато Участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може да докаже съответствие си с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности като се позове на ресурсите на търговеца. В този случай клонът на чуждестранно лице трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за икономическото и финансово състояние, технически и професионални способности се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


1.Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;
2.Ръководител проект – 1 брой- Изисквания за опит: най-малко 3 (три) години опит като ръководител на проект/и в областта на информационните технологии, изпълняване на функции/дейности на ръководител на проект или ръководител на звено в поне един проект с предмет разработване на модулни информационни системи.
Бизнес анализатор - 1 брой Изисквания за опит:
минимум 3 /три/ години практически опит в описването на бизнес процеси или извършване на бизнес анализ, бизнес решения или моделиране на процеси в областта на информационни системи и технологии, изпълняване на функции на бизнес анализатор в поне един проект в сферата на електронно управление
Старши програмист - 1 брой
Изисквания за опит:
•Минимум 3 години опит в проектирането, разработването, внедряването и поддържането на приложен софтуер и/или
•Да притежава опит като старши програмист на минимум три ИТ дейности, свързани с разработване, внедряване и/или поддръжка на уеб-базирани информационни системи и приложения за Android и/или iOS
Програмист – 1 брой
Изисквания за опит:
•Минимум 1 ИТ дейност, свързана с разработване, внедряване и/или поддръжка на уеб-базирани информационни системи и приложения за Android и/или iOS
Тест мениджър - 1 брой
Изисквания за опит:
•Минимум 2 години опит в планиране и управление на процеса и дейностите по осигуряване на качеството, приложението на тестови софтуери, познаване на методологията за тестване и разработване на инструменти и управление на инциденти;
•Опит в осигуряването на качеството в минимум по 1 успешно изпълнена дейност, за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи, и за разработка и внедряване на приложения за Android и/или iOS;
Специалист осигуряване на качеството (QA) – 1 брой
Изисквания за опит:
•Минимум 1 година опит в изпитанието на софтуер, създаване на потребителски случаи, автоматично тестване;
•Опит в осигуряването на качеството в минимум по 1 успешно изпълнена дейност, за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи, и за разработка и внедряване на приложения за Android и/или / iOS;
ИТ специалист за етап „Поддръжка“ – 1 брой
Изисквания за опит:
•Опит в извършване на диагностика и отстраняване на възникнали повреди, осигуряване на телефонна поддръжка чрез софтуер за отдалечен достъп – минимум 1 година;
•Опит в поддръжка на информационни системи, в т.ч. приложения за Android /и/или iOS - минимум 1 година
Забележка: Допустимо е един експерт да покрива до две позиции в ключовия екип на Изпълнителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.3) Освобождаването на сумата по гаранцията се извършва, както следва:
- 80% (осемдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 10 (десет) работни дни след изтичане на 30 дни от подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на изпънението на дейностите по Етап 7 „Обучение”;
- 20% (двадесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождава до 10 (десет ) работни дни след изтичането на срока на гаранционна поддръжка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Й. В. Гурко" 6

Съгласно чл. 54 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Проектът на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран по ОПДУ, ще бъде изпълнен посредством възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП при четири самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“; Обособена позиция 2 „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“; Обособена позиция 3 „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“; Обособена позиция 4 „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 728 000,00 лв. без ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато обществената поръчка има прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 000 лева без включен ДДС за доставки и услуги, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 1 на ЗОП процедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка се възлага по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно, прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗОП, когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката. С оглед изложеното:
- на основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП, Обособени позиции 1, 2 и 3 се възлагат самостоятелно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – чрез обявяване на три открити процедури;
- на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция
4 се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Обжалването е съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва